ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.2การตลาดการตลาด21618

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31720

ปวช.2การบัญชีการบัญชี25961

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม127385

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ274067

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล60868

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง17219

ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์39342

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง66874

ปวช.2ช่างยนต์ตัวถังและสีรถยนต์18119

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์90898

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์291645

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่7714

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์18321

ปวช.3การตลาดการตลาด04040

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว92130

ปวช.3การบัญชีการบัญชี116879

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม105969

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ264571

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล841195

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง22123

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง68977

ปวช.3ช่างยนต์ตัวถังและสีรถยนต์26026

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1084112

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์45954

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์49554

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป41519

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์628

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์32326

ปวส.2การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย246

ปวส.2การตลาดการตลาด134

ปวส.2การตลาดธุรกิจการบริการยานยนต์055

ปวส.2การบัญชีการบัญชี44246

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41519

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ202040

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์59261

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ909

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต21425

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์24226

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง41647

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม011

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง101

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม10212


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.2390261651

ปวช.3468289757

ปวส.2199129328

รวม10576791736