ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด31922

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว61824

ปวช.1การบัญชีการบัญชี46064

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม138497

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ295281

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล78886

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง18220

ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์43346

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง821092

ปวช.1ช่างยนต์ตัวถังและสีรถยนต์23225

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1098117

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์321749

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่9716

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์18321

ปวช.2การตลาดการตลาด03232

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41216

ปวช.2การบัญชีการบัญชี115970

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม95665

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ254469

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล671077

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง17320

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง59665

ปวช.2ช่างยนต์ตัวถังและสีรถยนต์21021

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์83487

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์40646

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์46349

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป31417

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์628

ปวช.3การตลาดการตลาด24244

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว82533

ปวช.3การบัญชีการบัญชี34548

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม114556

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ203757

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล67370

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง14115

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง681381

ปวช.3ช่างยนต์ตัวถังและสีรถยนต์606

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์96298

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์311445

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์33740

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป11415

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์32326

ปวส.1การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย336

ปวส.1การตลาดธุรกิจการบริการยานยนต์022

ปวส.1การบัญชีการบัญชี23133

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41418

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ121527

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์43245

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ707

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต21122

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์22123

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง35540

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม9211

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการขนส่ง02828

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์202

ปวส.2การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย246

ปวส.2การตลาดการตลาด134

ปวส.2การตลาดธุรกิจการบริการยานยนต์055

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 044

ปวส.2การบัญชีการบัญชี43741

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม2911

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ162440

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์45146

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ707

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต31435

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์16420

ปวส.2ไฟฟ้าเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่10010

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง39443

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม011

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง9312

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม101


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1467293760

ปวช.2391251642

ปวช.3360248608

ปวส.116199260

ปวส.2185131316

รวม156410222586