ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
12

• ชาย
48

• หญิง
63

รวม
123


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
49

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ไม่ระบุ
60


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14

• แผนกวิชาช่างยนต์
11

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
10

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2

• แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
6

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจีสติกส์
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
9

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
10

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานทะเบียนหัวหน้างานนาย ณัฐพล สุนทร
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นาย ภานุมาศ พุมมา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาว วาสนา บุญรักษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงานนางสาว อุมาพร แม่นมั่น
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนาย เกียรติศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูนางสาว ธาราทิพย์ แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาว สุชัญญ์ญา นาชัยทอง
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนาย ชลเทพ รัตนประทุม
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาว รัตนา แก้วกัลยา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน