ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
51

• หญิง
95

รวม
149


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
83

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
21


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19

• แผนกวิชาเครื่องกล
10

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4

• แผนกวิชาโลหะการ
5

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
10

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
12

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
2

• งานแผนงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
16

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานทะเบียน
9

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• นักการภารโรง
10

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (งานเทียบโอน)
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
19

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
2

งานทะเบียน


นายสง่า คูคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน

นางสาวมยุรา ยุทธนาวา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศยามล อินทร์บำรุง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

นายภานุมาศ พุมมา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวพิมพิกา ยอดดี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวกรกฎ อุดมภ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวยุวรี อัครานิธิวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวสุชาวลี จิตปรีดา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน