ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
53

• หญิง
95

รวม
151


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
82

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
16

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
20


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19

• แผนกวิชาเครื่องกล
11

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4

• แผนกวิชาโลหะการ
4

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
12

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
12

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
2

• งานแผนงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
16

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• นักการภารโรง
10

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (งานเทียบโอน)
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
19

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
2

งานทะเบียนหัวหน้างานนายสง่า คูคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่นางสาวมยุรา ยุทธนาวา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศยามล อินทร์บำรุง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายภานุมาศ พุมมา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวพิมพิกา ยอดดี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวกรกฎ อุดมภ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน