ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
45

• หญิง
89

รวม
136


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
75

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
16


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19

• แผนกวิชาเครื่องกล
9

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4

• แผนกวิชาโลหะการ
5

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
7

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
8

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
12

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
2

• งานแผนงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
16

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานทะเบียน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• นักการภารโรง
8

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (งานเทียบโอน)
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
14

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
2

งานทะเบียน


นายสง่า คูคำ
หัวหน้างาน งานทะเบียน

นางสาวมยุรา ยุทธนาวา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกรกฎ อุดมภ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

นายภานุมาศ พุมมา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวพิมพิกา ยอดดี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวยุวรี อัครานิธิวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวสุชาวลี จิตปรีดา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน