ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
49

• หญิง
88

รวม
139


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
74

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
19


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกวิชาเครื่องกล
10

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4

• แผนกวิชาโลหะการ
5

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
7

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
9

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
12

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
2

• งานแผนงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
16

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานทะเบียน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• นักการภารโรง
10

• พนักงานขับรถ
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (งานเทียบโอน)
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
15

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
2
ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุจาริน แพงภูงา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายเรืองยศ รัตนพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนางอารีรัตน์ เสียงเพราะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลหะการ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาโลหะการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแผนงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายจารึก จารุมิตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นายสง่า คูคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสุรีย์ หนองกก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวกาญจนา ยอดศรีคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวธนภรณ์ ศิลาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกนกชญา ทองละมุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางวาสนา พานสุวรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางอัญชลี บุญก่อ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสมฤทัย บุญก่อ
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายนที ลอยเมฆ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวอรวรรณ เกตุโชติ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ
หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายบอย โคตรภักดี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายนพรัตน์ กลิ่นหอม
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแผนงบประมาณนางสาวศศิธร อมรพันธ์
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางประรินญา ว่องไว
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนายจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชาตรี ม่วงเขาแดง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชโลมพร แน่นหนา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสมคิด หมั่นหาดี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวสันต์ อารีย์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

แอนนา ผลไสว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์ จูปราง
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล

นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวศรีพลอย ทะเลดอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายยศภาดา ธัญญาลิขิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจำเริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสายฝน พยอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นางสาวสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์Miss Chandra Kala Subba
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกาญจนา อ่อนแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาMiss Rinchen Om
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤษดา กิ่งแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาวอรปรียา สรรพมุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายยุทธศาสตร์ ทรงอาจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลนายพลวัฒน์ ไชยศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวนภัสชญา คงการุณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสุภาวดี สิริทรัพย์อาภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปรมินทร์ อึ๊งอารีย์วิทยา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโลหะการนางสาวปุณฌรัสมิ์ วรรธนรียชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโลหะการนายเกียรติศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโลหะการนายตุลา จันทร์คำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายวัชรพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายจักรรินทร์ ชูใหม่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนางสาวเกศสุดา ศรแผลง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสุชีรา หะสิตะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแผนงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวกัลยา ไชยวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายภานุมาศ พุมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายพิพัฒน์พงษ์ มะลิวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนาวสาวอุมาพร แม่นมั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวชฎาพร สมชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวกมลธรัตน์ เอี่ยมโคกสูง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวนางนริสรา บุตรวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายนายภัทรพล ธนตันยะกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสมนึก ยศม้าว
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถนายอรรถพร สิทธิธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถ

นางจารุวรรณ สุ่มแช่ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษาดาริณ ฤทธิ์คง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณนางสาวมิ่งขวัญ เจริญยิ่ง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)นางสาวนฤภร พรหมอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายภาคภูมิ ภู่สีม่วง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)ทรายเงิน ทิมเที่ยง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวนุชจารี ศุขวินทุ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางจิรสุตา อินทร์ภูเมศร์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุกัญญา สิงห์ใจชื้น
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกรรณิกา รักความสุข
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสุกัญญา บุญก่อ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุพรรษา ปราบรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายธรรมนูญ เหนือโชติ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวระพินนาถ จุลเสวก
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)นางกาญจนา ปางชาติ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาววาสนา บุญรักษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นางสาวกมลวรรณ สิงห์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวน้ำอ้อย จงปลงกลาง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวศศิพร ลงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางจันนิภา สมชาติ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวปิยะกมล บุตรดา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวรจนา ประดับเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวจิดาภา นามปัญญา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวมยุรา ยุทธนาวา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกรกฎ อุดมภ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางจิราพร แย้มเอิบสิน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (งานเทียบโอน)นายมนตรี จันทร์ต้น
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ว่าที่ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอิสระพงศ์ มาพล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายมนูญ วินทะไชย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาโลหะการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายธนกิจ มากมณี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวพิมพิกา ยอดดี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายเดชา เฉยพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายธภัทร ติยวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
มาช่วยราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวยุวรี อัครานิธิวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสุชาวลี จิตปรีดา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางประคอง แดงสันเทียะ
นักการภารโรง นักการภารโรงนางประเทือง คิดรอบ
นักการภารโรง นักการภารโรงนางเพ็ญศรี บุตรทอง
นักการภารโรง นักการภารโรงนายบุญเติม บุตรทอง
นักการภารโรง นักการภารโรงนางสาวประทุมวรรณ มูลภาที
นักการภารโรง นักการภารโรงนายจารุวิทย์ กันทรจำรัส
นักการภารโรง นักการภารโรงนายเอนก บุญมาฉาย
นักการภารโรง นักการภารโรงนางสาวออระสา กินรีวงค์
นักการภารโรง นักการภารโรงนายชูเกียรติ ฤาหาร
นักการภารโรง นักการภารโรงนายสมศักดิ์ ศรีโชติ
นักการภารโรง นักการภารโรง