ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
48

• หญิง
88

รวม
137


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
77

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ประถมศึกษา
8

• ไม่ระบุ
16


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19

• แผนกวิชาเครื่องกล
9

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4

• แผนกวิชาโลหะการ
5

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาการโรงแรม
2

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
7

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
12

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)
2

• งานแผนงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
7

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
16

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานทะเบียน
8

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• นักการภารโรง
8

• พนักงานขับรถ
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
13

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
2
ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุจาริน แพงภูงา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายเรืองยศ รัตนพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลนายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนางอารีรัตน์ เสียงเพราะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลหะการนายจารึก จารุมิตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายสง่า คูคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสุรีย์ หนองกก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวกาญจนา ยอดศรีคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสาวธนภรณ์ ศิลาราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกนกชญา ทองละมุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม

นางวาสนา พานสุวรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางอัญชลี บุญก่อ
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวสมฤทัย บุญก่อ
หัวหน้างาน งานบัญชีนายนที ลอยเมฆ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ
หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณนายบอย โคตรภักดี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายนพรัตน์ กลิ่นหอม
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาวศศิธร อมรพันธ์
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นางประรินญา ว่องไว
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนายจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร
หัวหน้างาน งานปกครองนายชาตรี ม่วงเขาแดง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายชโลมพร แน่นหนา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวสมคิด หมั่นหาดี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายเดชา เฉยพันธ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายวสันต์ อารีย์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แอนนา ผลไสว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนริสรา บุตรวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศรีพลอย ทะเลดอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายยศภาดา ธัญญาลิขิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจำเริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสายฝน พยอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Chandra Kala Subba
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกาญจนา อ่อนแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss WEI WEI DU
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Miss Rinchen Om
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤษดา กิ่งแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลนางสาวอรปรียา สรรพมุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลนายยุทธศาสตร์ ทรงอาจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลนายพลวัฒน์ ไชยศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนางสาวนภัสชญา คงการุณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนางสาวสุภาวดี สิริทรัพย์อาภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนายปรมินทร์ อึ๊งอารีย์วิทยา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโลหะการนางสาวปุณฌรัสมิ์ วรรธนรียชาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโลหะการนายเกียรติศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโลหะการนายตุลา จันทร์คำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายวัชรพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายธีรศักดิ์ พลิ้งวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายจักรรินทร์ ชูใหม่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวเกศสุดา ศรแผลง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสุชีรา หะสิตะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวกัลยา ไชยวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนายภานุมาศ พุมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพิพัฒน์พงษ์ มะลิวรรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนาวสาวอุมาพร แม่นมั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวกรณ์กรวีร์ ศิริโชควีระ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวนายภัทรพล ธนตันยะกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

นายสมนึก ยศม้าว
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถนายอรรถพร สิทธิธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถ

นางจารุวรรณ สุ่มแช่ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)ดาริณ ฤทธิ์คง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)นางสาวมิ่งขวัญ เจริญยิ่ง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)นางสาวนฤภร พรหมอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)นางสาวพัชรี เอี่ยมสอาด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)นางสาวจิราภรณ์ แก่นมะสังข์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางจิรสุตา อินทร์ภูเมศร์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุกัญญา สิงห์ใจชื้น
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกรรณิกา รักความสุข
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสุกัญญา บุญก่อ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุพรรษา ปราบรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายธรรมนูญ เหนือโชติ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวระพินนาถ จุลเสวก
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด (ห้องสมุด)นางกาญจนา ปางชาติ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรายเงิน ทิมเที่ยง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาววาสนา บุญรักษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นางสาวกมลวรรณ สิงห์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวน้ำอ้อย จงปลงกลาง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวศศิพร ลงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวมลฤดี มรรคผล
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวปิยะกมล บุตรดา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวจิดาภา นามปัญญา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวมยุรา ยุทธนาวา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกรกฎ อุดมภ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายมนตรี จันทร์ต้น
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ว่าที่ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอิสระพงศ์ มาพล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกลนายมนูญ วินทะไชย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาโลหะการนายธนกิจ มากมณี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนางสาวพิมพิกา ยอดดี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายธภัทร ติยวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวศุภนารถ โขนแจ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวศุภสจี สุดชอบ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนายพิชยุตย์ เบิกบาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวยุวรี อัครานิธิวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวสุชาวลี จิตปรีดา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายวินัย บุญทา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นางประคอง แดงสันเทียะ
นักการภารโรง นักการภารโรงนางประเทือง คิดรอบ
นักการภารโรง นักการภารโรงนางเพ็ญศรี บุตรทอง
นักการภารโรง นักการภารโรงนายบุญเติม บุตรทอง
นักการภารโรง นักการภารโรงนางสาวประทุมวรรณ มูลภาที
นักการภารโรง นักการภารโรงนายจารุวิทย์ กันทรจำรัส
นักการภารโรง นักการภารโรงนายเอนก บุญมาฉาย
นักการภารโรง นักการภารโรงนางสาวออระสา กินรีวงค์
นักการภารโรง นักการภารโรง

นางมัยลาวัลย์ ถึงถิ่น
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวศิริภรณ์ ไชยสิทธิ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบปราณี หนองใหญ่
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางประนอม อำแห
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวชลารัตน์ เกาะยางเผือก
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวอนุสิทธิ์ มีด้วง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสดศรี กำพร
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนายแดนอังคาร การุณชาติ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวซ่อนกลิ่น กงชัยยา
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาว ณจันทร์ สุวรรณไพฑูรย์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนายณรงค์ฤทธิ์ อ่ำแห
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวเสาวภา แช่หุ่น
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบรองฝึกประสบการณ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ