ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การออกเสียงและสนทนาภาษาองักฤษ โดยใช้คู่เทยีบเสียง (Minimal Pairs) รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด รหัสวิชา 20000-1202 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปทีี่ 1 สาขางานการโรงแรม

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศรีพลอย ทะเลดอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
2
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ทำการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในระบบ RMS 2018 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 18 ครั้ง
3
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (2204-2008) ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 17 ครั้ง
4
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและ ประเมินผลตามสภาพจริง ในระบบ RMS 2018 วิชา การประกอบเครื่อง คอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟแวร์ รหัสวิชา 3204-2001 ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กลุ่ม PLC สุพรรณิการ์ 4.0)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 16 ครั้ง
5
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและรายงานผลการเรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา(RMS2018)วิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(กลุ่ม PLC สุพรรณิการ์ 4.0)
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คูคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
6
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] อุปกรณ์เคลื่อนย้ายมอเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายธนพล พวงมาลัย, นายพรพิชิต สว่างวงษ์, นายอภิสิทธิ์ ศัตรูพ่าย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
7
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องลู่วิ่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายปรเมษฐ์ ขวัญงาม, นายสุทธิพงษ์ ยังให้ผล, นางสาวเสาวลักษณ์ ขันสัมฤทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
8
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การจัดทำโครงสร้างรถบ้านเคลื่อนที
การจัดทำโครงสร้างรถบ้านเคลื่อนที
ชื่อผู้แต่ง : นายชนุติ ทองดี นายธวัชชัย โตแป้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 21 ครั้ง
9
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การจัดทำสีบ้านรถยนต์เคลื่อนที่
การจัดทำสีบ้านรถยนต์เคลื่อนที่
ชื่อผู้แต่ง : นายออมทรัพย์ เงินทอง นายปรีชานนท์ หาญจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 14 ครั้ง
10
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาระบบโครงสร้างรถบ้านเคลื่อนที่
การศึกษาระบบโครงสร้างรถบ้านเคลื่อนที่
ชื่อผู้แต่ง : นายธนกฤต สร้อยคำดี นางสาวผกาวรรณ โข่งเขียว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
11
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ซ่อมแซมปรับปรุงระบบปรับอากาศรถยนต์
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบปรับอากาศรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายภูมินทร์ อุ่นคงทอง นายสุชานนท์ ยุทธนาวา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
12
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาวัสดุและอุปกรณ์รถบ้านเคลื่อนที่
การศึกษาวัสดุและอุปกรณ์รถบ้านเคลื่อนที่
ชื่อผู้แต่ง : นายยุทธเนตร ยุทธวิธี นายกฤษณะ สานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
13
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การซ่อมแซมระบบเครื่องล่างรถยนต์
การซ่อมแซมระบบเครื่องล่างรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายพนากรณ์ ธรรมสอน นายอธิวัฒน์ ดีขุนทด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
14
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาระบบรถยนต์ไฮบริด
การศึกษาระบบรถยนต์ไฮบริด
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐวุฒิ อินทร์สำรัตน์ นายเกียรติภูมิ พลรักษา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 19 ครั้ง
15
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบรองรับน้ำหนักรถบ้านอเนกประสงค์
ระบบรองรับน้ำหนักรถบ้านอเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายสุมน พู่พะเนียด นายอภิวุฒิ อำไพศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
16
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาความแข็งแรงของโลหะและไม้
การศึกษาความแข็งแรงของโลหะและไม้
ชื่อผู้แต่ง : นายภิพัฒน์ ดำรงศักดิ์ นายสุริยา กุบแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 14 ครั้ง
17
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารถยนต์
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายไพศาล กระบุน นายบัญชา ศรีบุญณะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
18
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบส่งกำลังรถกอล์ฟ
ระบบส่งกำลังรถกอล์ฟ
ชื่อผู้แต่ง : นายอานนท์ เอี่ยมเขียว นายสมยศ จันทเกษม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
19
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาแนวเชื่่อมและจุดเค้น
การศึกษาแนวเชื่่อมและจุดเค้น
ชื่อผู้แต่ง : นายธีรศักดิ์ ณ จันทร์ตา นายนิตินัย บริบูรณ์นาคม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 32 ครั้ง
20
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบไฟฟ้ารถบ้านอเนกประสงค์
ระบบไฟฟ้ารถบ้านอเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายศฐาพรชัย ทิพย์สมบัติ นายวันเฉลิม ขืนเขียว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 17 ครั้ง
21
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การออกแบบภายในรถยนต์ fix it center
การออกแบบภายในรถยนต์ fix it center
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธินันท์ กลิ่นราตรี นายสิทธิพล บูระประทีป
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
22
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดถอดกากบาท
ชุดถอดกากบาท
ชื่อผู้แต่ง : นายสุรเดช แก้วฝ่าย นายกฤษณะ พลรบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
23
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การออกแบบทางม้าลายอัจฉริยะ
การออกแบบทางม้าลายอัจฉริยะ
ชื่อผู้แต่ง : นายวศิน มุ่งหาดี นายศิวัช นาห่อม นายพีระพัฒน์ สนธิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
24
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบไฟฟ้าเครื่องตัดหญ้า
ระบบไฟฟ้าเครื่องตัดหญ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายนัฐกฤษ ศิลป์ประสิทธิ์ นายอภิวัฒน์ คำสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
25
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] โครงสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
โครงสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษณะ ทวีร่าง นายฐิติพงษ์ ถาวร นายณัฐวุฒิ มะลิวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
26
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การติดตั้งระบบปรับอากาศรถบ้านเคลื่อนที่
การติดตั้งระบบปรับอากาศรถบ้านเคลื่อนที่
ชื่อผู้แต่ง : นายสุรพล มณีวงษ์ นายเมธาวิน นิยมไพศาลสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
27
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การออกแบบตู้เครื่องมือภายในรถยนต์
การออกแบบตู้เครื่องมือภายในรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : : นายรุ่งเรืองไทย อันทะละ นายสุทธิพงค์ จันทร์เจิม นายภาณุวัฒน์ สุภสร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
28
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ซ่อมแซมระบบส่งกำลังรถยนต์
ซ่อมแซมระบบส่งกำลังรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายธนกร พูลเพิ่ม นายอมรเทพ แซ่อึ๊ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
29
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ทางม้าลายอัจฉริยะ
ทางม้าลายอัจฉริยะ
ชื่อผู้แต่ง : นายสรายุทธ มงคลพงษ์ นายอภิสิทธิ์ สุดสาคร นายอมรฤทธิ์ เกษรพิมพ์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
30
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องบริการระบบทำความเย็น
เครื่องบริการระบบทำความเย็น
ชื่อผู้แต่ง : นายหริณโรจน์ เจริญสันติสุข นางสาวลลิตา อุ่มจันสา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
31
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การจัดทำโต๊ะประชุม
การจัดทำโต๊ะประชุม
ชื่อผู้แต่ง : นายคณาธิป นิลดี นายเอนก แก้วละมุน นายภาคภูมิ ภังภูธร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
32
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] อุปกรณ์รองยางรถจักรยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิมพ์วิภา เมฆกัมพล, นายวรวุฒิ หล่อทอง, นายสหรัฐ เต้นปักษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
33
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการสอนการใช้เครื่องแกะสลัก MINI CNC

ชื่อผู้แต่ง : นายธีรพล พรหมศิริ, นายสิทธิกร สิงห์โต, นายอาทิตย์ สุทธิผล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
34
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] หุ่นยนต์อาชีวะศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นายต้นตระการ เผ่าเงินงาม, นายอาดุล ลี้ตระกูล, นายศุภชัย วรรณพัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
35
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เวอร์ชั่น 2

ชื่อผู้แต่ง : นายจิรายุ คล้ายสมบูรณ์, นายภ.ภูมิ แย้มมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
36
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] กล้องวงจรปิด แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายเจษฎา เข็มเมือง, นายนราธร นรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
37
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนไฟฟ้าอัตโนมัติระบบสำรองไฟ

ชื่อผู้แต่ง : นายระริน ประโพชะนัง, นายศุภทิน บุตรชาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 14 ครั้ง
38
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมควบคุมด้วยระบบสแกนนิ้ว

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐฒินันท์ บุญเรือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
39
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] จอฉายโปรเจคเตอร์ควบคุมด้วยรีโมท

ชื่อผู้แต่ง : นายคณิศร คณากูล, นายภัทรชนน สมบัติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
40
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดควบคุมระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าภายในบ้านผ่านแอพพลิเคชั่น

ชื่อผู้แต่ง : นายวีรศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว, นายสิรวิชญ์ สายแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
41
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนไฟฟ้าควบคุมด้วยปุ่มเปิด-ปิด

ชื่อผู้แต่ง : นายรฐา หวานนุรักษ์, นายอภิสิทธิ์ คำแจ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
42
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนไฟฟ้าอัตโนมัติควบคุมด้วยรีโมท

ชื่อผู้แต่ง : นายภัทรดานัย ไม้คำ, นายยุทธนา ฉาบพิมาย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
43
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ผ้าม่านอัตโนมัติควบคุมด้วยรีโมท

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบุศริน ฉิมจิ๋ว, นางสาวพัณณิตา จอยเอกา, นางสาวอรทัย บัวสุวรรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 16 ครั้ง
44
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนอัตโนมัติควบคุมด้วยรีโมท

ชื่อผู้แต่ง : นายพิพัฒน์พงษ์ สีระสา, นายอภิเษกซิงห์ เดวี, นางสาวชุลีพร คำแจ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
45
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] กล้องวงจรปิด แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายภาณุมาศ หอยอ่อน, นายอนุภาพ ศรีสืบวงค์, นายนภัสกร ล้ำเลิศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
46
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนไฟฟ้าอัตโนมัติระบบสำรองไฟ

ชื่อผู้แต่ง : นายพชรพล พึ่มกุล, นายระพีพัฒน์ นีสกุล, นายศรายุทธ ศรีทม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
47
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมอัตโนมัติด้วยคีย์แท็ก

ชื่อผู้แต่ง : นายธรรมนูญ ชื่นตา, นางสาวอมรรัตน์ เกตุทอง, นายเกษตรศิลป์ วงจันป๊อก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
48
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดระบบเครื่องเสียง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (6408)

ชื่อผู้แต่ง : นายนิโคลาส ชาโคเวลลี, นายณัฐพล มานัสสา, นายนราธร สีดาสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
49
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนอัตโนมัติควบคุมด้วยปุ่ม เปิด-ปิด

ชื่อผู้แต่ง : นายณรงค์ ใจดี, นายฉัตรมงคล พินาจภัย, นายธนพล จันทร์เสนีย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
50
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ตู้กดน้ำดื่มระบบตั้งเวลา

ชื่อผู้แต่ง : นายกิรพัฒน์ ผาสุข, นายนพนันท์ ลำทา, นายพงศกร ทองยัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
51
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมอัตโนมัติควบคุมด้วยคีย์การ์ด

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติชัย แซ่ลิ้ง, นายทัพพสาร ใบผักแว่น, นายสาธิต โกติรัมย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
52
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาเครื่องกล
ชื่อผู้แต่ง : นายวสันต์ อารีย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
53
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ถังขยะอัตโนมัติ
ถังขยะอัตโนมัติ
ชื่อผู้แต่ง : นายชวลิต ต้นพุฒ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
54
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายพีรพล บัวพันธุ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
55
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การออกแบบโต๊ะประชุม
การออกแบบโต๊ะประชุม
ชื่อผู้แต่ง : นายฐตวัฒน์ มาศงูเหลือม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
56
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การจัดทำการเคลื่อนที่ของรถบ้าน
การจัดทำการเคลื่อนที่ของรถบ้าน
ชื่อผู้แต่ง : นายรวิช แจ้งใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
57
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] แท่นยึดเครื่องยนต์
แท่นยึดเครื่องยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายภูวนัย บุญหลัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
58
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดสาธิตกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า
ชุดสาธิตกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายชินพัฒน์ ธรรมนิยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
59
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ซ่อมแซมสีรถกอล์ฟ
ซ่อมแซมสีรถกอล์ฟ
ชื่อผู้แต่ง : นายชนายุทธ สุขเสริม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 4 ครั้ง
60
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การออกแบบภายในรถยนต์
การออกแบบภายในรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายภาณุวัฒน์ สุภสร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
61
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดโซฟาถังน้ำมัน
ชุดโซฟาถังน้ำมัน
ชื่อผู้แต่ง : นายพุฒิพงศ์ ศิริพุฒ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
62
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า
เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤตติศักดิ์ อินริราย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
63
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายวีรภทร์ กลมเนตร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
64
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาอัตราทดของเกียร์รถยนต์ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 3/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาอัตราทดของเกียร์รถยนต์ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 3/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นายชโลมพร แน่นหนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
65
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น รหัสวิชา ๒๑๐๕-๒๑๒๑ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ ปวช.๒ กลุ่ม ๑ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คูคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
66
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การสนใจต่อการเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : เดชา เฉยพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
67
[ไม่ระบุข้อมูล] การวัดไดโอด แมคคา 1/1
การวัดทดสอบไดโอด
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
68
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาความพึงพอใจผู้เรียน รายวิชาเครื่องปรับอากาศ เรื่อง งานตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) ของนักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพิกา ยอดดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
69
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ศาลาอำนวยความสะดวกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ศาลาอำนวยความสะดวกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติภูมิ ดาราธรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
70
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมอัจฉริยะ 4.0
พัดลมอัจฉริยะ 4.0
ชื่อผู้แต่ง : นายปัญจพล ทรัพย์สิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
71
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ปั้มลมประยุกต์จากคอมเพรสเซอร์
ปั้มลมประยุกต์จากคอมเพรสเซอร์
ชื่อผู้แต่ง : นายนราวิชญ์ ตันแดง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
72
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ตู้เก็บชุดประแจผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
ตู้เก็บชุดประแจผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
ชื่อผู้แต่ง : นายศักดา มาสะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
73
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดทดลองลำเลียงชิ้นงานบนสายพาน
ชุดทดลองลำเลียงชิ้นงานบนสายพาน
ชื่อผู้แต่ง : นายณภัทร แตงไทย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
74
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติด้วยสลิง
เครื่องร้อยสายไฟอัตโนมัติด้วยสลิง
ชื่อผู้แต่ง : นายศุภิชัย ศรีวิชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
75
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องปลั๊กพ่วงอเนกประสงค์
เครื่องปลั๊กพ่วงอเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายวิศรุต เสงี่ยมโคกกรวด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 5 ครั้ง
76
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องกรีดผนัง
เครื่องกรีดผนัง
ชื่อผู้แต่ง : นายรุ่งโรจน์ ชัยมีเขียว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
77
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาแบบจำลองบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนและควบคมุผ่านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
การศึกษาแบบจำลองบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนและควบคมุผ่านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
ชื่อผู้แต่ง : นายเสรี อุสารัมย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
78
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] กังหันลมจากลมคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ
กังหันลมจากลมคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววราพร สอนสะอาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
79
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ เรื่อง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ ของนักเรียนชั้นปวส. 2 ที่สอนโดยใช้ กิจกรรมกลุ่มค้นคว้าเนื้อหาในบทเรียนเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
80
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงาน ของนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1
การวิจัยในชั้นเรียนรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร บทเรียนเรื่องวงจรรวม วิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้นำเสนอหน้าชั้นเรียน ของนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2/2562
ชื่อผู้แต่ง : นายจักรรินทร์ ชูใหม่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
81
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนภัสวรรณ สาสะเดาะห์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
82
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] AI ตอบคำถามอัจฉริยะอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม Dialog Flow

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
83
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้น ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 ที่สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ interactive Module ส้มของมาลี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้น ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 ที่สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ interactive Module ส้มของมาลี
ชื่อผู้แต่ง : นายชาตรี ม่วงเขาแดง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 14 ครั้ง
84
[ไม่ระบุข้อมูล] รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อผู้แต่ง : นายปฏิภาณ สุภาพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
85
[ไม่ระบุข้อมูล] อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่จากโซล่าเซลล์
อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่จากโซล่าเซลล์
ชื่อผู้แต่ง : นายรชานนท์ พิจารณา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
86
[ไม่ระบุข้อมูล] อุปกรณ์อัดลูกปืน
อุปกรณ์อัดลูกปืน
ชื่อผู้แต่ง : นายมนัสวี พูสุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
87
[ไม่ระบุข้อมูล] อุปกรณ์แยกไข่ขาว ไข่แดงในครัวเรือน
อุปกรณ์แยกไข่ขาว ไข่แดงในครัวเรือน
ชื่อผู้แต่ง : นายวิทชา บุญลิ้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 6 ครั้ง
88
[ไม่ระบุข้อมูล] อุปกรณ์ดัดเหล็กอเนกประสงค์
อุปกรณ์ดัดเหล็กอเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายสุธีร์ ดำริห์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
89
[ไม่ระบุข้อมูล] อุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอเนกประสงค์
อุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายปิยะพงษ์ ทับคง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
90
[ไม่ระบุข้อมูล] เครื่องเลื่อยวงเดือนพร้อมโต๊ปฏิบัติงาน
เครื่องเลื่อยวงเดือนพร้อมโต๊ปฏิบัติงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษณะ เดชแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
91
[ไม่ระบุข้อมูล] ระบบเตือนภัยรถสวนทาง
ระบบเตือนภัยรถสวนทาง
ชื่อผู้แต่ง : นายศิริพงษ์ เอิบสำโรง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
92
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บริษัท โตโยต้า พัทยา (1998) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
93
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาชลบุรี

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
94
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] อิตาเลี่ยนโซดา

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
95
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] หมึกย่างหลากรส

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
96
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ลูกชิ้นทอดหม้อเดือด

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
97
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เฉาก๊วยนมสด

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
98
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ไข่นกกระทาแฟนตาซี

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
99
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โอนิกิริ ซูซิ เบิร์น

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
100
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] มินิขนมครก

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
101
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชาบูเสียบไม้จิ๋ว

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
102
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในระบบ RMS 2018 วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (20100-1004)

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
103
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ไก่ทอดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
104
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชีสบอล

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 14 ครั้ง
105
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ขนมปังชุบไข่

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
106
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เกี้ยวห่อเห็ดเข็มทอง

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
107
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการใช้งาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการนำเสนอรายวิชา เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
108
[ไม่ระบุข้อมูล] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Edmodo รายวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Edmodo รายวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
ชื่อผู้แต่ง : นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
109
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการขาดทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้ชุดแบบฝึก ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการขาดทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้ชุดแบบฝึก ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
110
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาสาเหตุเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนนักศึกษาแผนกไฟฟ้าชั้น ปวช.ปีที่ 3/1

ชื่อผู้แต่ง : นายตุลา จันทร์คำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
111
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยการมอบหมายงาน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 2200-1001 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยการมอบหมายงาน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 2200-1001 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี
ชื่อผู้แต่ง : นางประรินญา ว่องไว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
112
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมาสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมาสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นายบอย โคตรภักดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
113
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 20204-2109
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 20204-2109 การใช้เครื่องมือพื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นายภานุมาศ พุมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
114
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมดโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
115
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานบริการคอมพิวเตอร์
เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3/1 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ใบงาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสุรีย์ หนองกก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
116
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรเลอร์ เรื่อง Arduino กับการควบคุมมอเตอร์กระแสตรง ที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้น ปวช.3/2 แผนก เทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ใบงาน
เรื่อง Arduino กับการควบคุมมอเตอร์กระแสตรง
ชื่อผู้แต่ง : นายศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
117
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว เรื่อง ระบบการควบคุมสินค้า ของนักเรียนชั้นปวช. 2 ที่สอนโดยใช้ แบบทดสอบ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมฤทัย บุญก่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
118
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในระบบ RMS 2018 วิชาพื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน รหัสวิชา 2128-2109 ของนักเรียนชั้นปวช.3 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (กลุ่ม PLC สุพรรณิการ์ 4.0)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
119
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2/1-2 สาขาวิชาการตลาด
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2/1-2 สาขาวิชาการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
120
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องส่งวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง
การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องส่งวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง
ชื่อผู้แต่ง : นาวสาวศศิธร อมรพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
121
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง สังคมและโครงสร้างทางสังคม ของนักศึกษาชั้นปวส.1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวิตกับสังคมไทย เรื่อง สังคมและโครงสร้างทางสังคม ของนักศึกษาชั้นปวส.1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
122
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการปฏิบัติ ในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการปฏิบัติ ในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
123
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เพศวิถีศึกษา หน่วยที่ 1 เรื่องร่างกายของฉัน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. 1/2 แผนวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้ ใบงาน ปีการศึกษา 2/2562
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เพศวิถีศึกษา หน่วยที่ 1 เรื่องร่างกายของฉัน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. 1/2 แผนวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้ ใบงาน ปีการศึกษา 2/2562
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร้อยโท อรรถพันธ์ พงษาพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 7 ครั้ง
124
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
การวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสุชีรา หะสิตะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 9 ครั้ง
125
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ของนักเรียนชั้น ปวช.2 ที่สอนโดยใช้ วิธีการทำใบงาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
126
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง เมทริกซ์ ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ วิธี STEM ศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจำเริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
127
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรฐศาสตร์ ระดับ ปวช.2/1 แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลีก
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเศรฐศาสตร์ ระดับ ปวช.2/1 แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลีก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชัญญาณ์ภัช นาชัยทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
128
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยตนเอง (Google Classroom) สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
2/2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
129
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้
รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับชั้น ชฟ.2/3-4
ชื่อผู้แต่ง : นางวาสนา พานสุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
130
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การปรับปรุงการร่างแบบชิ้นงานของนักเรียนในงานฝึกฝีมือ1 ในนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายนที ลอยเมฆ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 12 ครั้ง
131
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และการจดจำ ด้วยคู่มือสูตรคำนวณวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
2/2562
ชื่อผู้แต่ง : นายอิสระพงศ์ มาพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
132
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สมาร์ทโฟน AR3D สื่อการเรียนการสอนรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Smart Phone AR 3D Media Teaching Basic network system by using UNITY 3D program
ชื่อผู้แต่ง : นาย พิรุณ หรพมศิรินนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 8 ครั้ง
133
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การวิจัย การพัฒนาทักษะการเชื่อมโลหะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1/1 สาขาวิชาโลหะการ ในรายวิชางานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์1 รหัสวิชา 20103-2001 โดยใช้ชุดฝึกทักษะงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
การวิจัย การพัฒนาทักษะการเชื่อมโลหะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1/1 สาขาวิชาโลหะการ ในรายวิชางานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์1 รหัสวิชา 20103-2001 โดยใช้ชุดฝึกทักษะงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
ชื่อผู้แต่ง : นายมนูญ วินทะไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 24 ครั้ง
134
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยเว็บไซต์ code.org ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ชื่อผู้แต่ง : นายฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 10 ครั้ง
135
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้โมดูลการสอนเรื่องการไหลภายในท่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้โมดูลการสอนเรื่องการไหลภายในท่อ
ชื่อผู้แต่ง : อรปรียา สรรพมุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
136
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เกมตอบคำถามกฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม scratch 3.0
comperter law quiz game scratch 3.0 program
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพกานต์ นัยเนตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 18 ครั้ง
137
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เกมจำลองเพื่อการศึกษาโดยสร้างด้วย Unreal Engine 4
Game Simulator Education by Unreal Engine 4
ชื่อผู้แต่ง : นายอนุรักษ์ จริตกาย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 16 ครั้ง
138
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบการเข้าใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2008 และ Microsoft Access 2010
Regarding the internet room access system By Microsoft Visual Basic 2008 program and Microsoft Access 2010
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภัทรชา ผลบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
139
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พัทยาเทคออนไลน์ โดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
Computer equipment Pattaya Tech Online By Adobe Dreamweaver CS6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิชญา โมกขะศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
140
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อระบบเลขฐาน โดยใช้โปรแกรม คอนสตรัค 2
Creating a media base system by using the construct 2
ชื่อผู้แต่ง : นายจิรพัทธ์ ศรีสว่าง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
141
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนการสอนรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
Statical Applications for Research
ชื่อผู้แต่ง : นายวัชรศร บ่อกาวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
142
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างระบบสแกนนิ้วมือแสดงสถานะเข้าห้องพักครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Arduino
The creation of a fingerprint scanning system showing the status of the teacher room Business computer department using Arduino program
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบงกช สร้อยฟ้า
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 20 ครั้ง
143
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แอพพลิเคชั่นการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด โดยใช้โปรแกรม App Intventor 2
Creating Applications Teaching Production of print media with Program App Inventer 2
ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลิมชัย ดีแสน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
144
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] hgjkjkkk
fhhhj
ชื่อผู้แต่ง : hhhh
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
145
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อบันเทิงสยองขวัญด้วย RPG Mak ด้วยโปรแกรม Inventor
Creating the Horror Game by RPG Maker
ชื่อผู้แต่ง : นายวัณัฐพงศ์ ปัญญะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 17 ครั้ง
146
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนบอร์ดแสดงการทำงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Teaching media of working board on mobile computer
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวซารีนา ลีบำรุง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 17 ครั้ง
147
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โปรแกรมการพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน โดยใช้โปรแกรม Crystal Report
Enrollment system development program By using Crystal Report program
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิชัย ใจตรง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 17 ครั้ง
148
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แอนิเมชั่นการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์โดยใช้ โปรแกรม Adobe Flash cs6
แอนิเมชั่นการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์โดยใช้ โปรแกรม Adobe Flash cs6
ชื่อผู้แต่ง : นายณัชพล พวงมาลัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 11 ครั้ง
149
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บทเรียนออนไลน์โปรแกรมของ Adobe cs6 โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro cs6
บทเรียนออนไลน์โปรแกรมของ Adobe cs6 โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro cs6
ชื่อผู้แต่ง : นายทศพร สักทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
150
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] AI ตอบคำถามอัจฉริยะอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม Dialog Flow
AI ตอบคำถามอัจฉริยะอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม Dialog Flow
ชื่อผู้แต่ง : นายธนาวุฒิ จันทร์สิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 14 ครั้ง
151
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] คำศัพท์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)
คำศัพท์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชมพูนุท มั่นทน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
152
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แอนิเมชั่นการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์โดยใช้ โปรแกรม Adobe Flash cs6
แอนิเมชั่นการเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์โดยใช้ โปรแกรม Adobe Flash cs6
ชื่อผู้แต่ง : นายณัชพล พวงมาลัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
153
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบครุภัณฑ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2013
ระบบครุภัณฑ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2013
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว จิรัญญา หาดสาร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 20 ครั้ง
154
[งานวิจัย (นักเรียน)] เกม RPG เพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น
เกม RPG เพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกชกร รักชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
155
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยาแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริงเสริม(AR) โดย VIDINOTI 2019
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยาแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริงเสริม(AR) โดย VIDINOTI 2019
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิรชา แสงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
156
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แอนิเมชั่นสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม (Camtasia Studio 8 An animation teach basic Computer English using Camtasia Studio 8)
แอนิเมชั่นสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม (Camtasia Studio 8 An animation teach basic Computer English using Camtasia Studio 8)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญ์วรา มาลาเหลือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 15 ครั้ง
157
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] fgyhuj
uuuu
ชื่อผู้แต่ง : ff
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 16 ครั้ง
158
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเกมส์สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Unity
Creating Instructioonal Media for English Computer Operations by Using Program Unity
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐกฤต กระสิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 20 ครั้ง
159
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบเกม Microsoft Word And Microsoft Excel 2016 โดยใช้โปรแกรม Unreal Engine 4
Creating Instructional Media by Microsoft Word Microsoft Excel2016 Game by using the program Unreal Engine 4
ชื่อผู้แต่ง : นายจตุรพัทธ์ สาพา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 13 ครั้ง
160
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพจองคิวอบรมใบขับขี่โดยโปรแกรม Thunkable วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
Creating an App Driving’s License for Queueing for By Using The Thunkable Program of Pattaya Technical College
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกุลณัฐ พันแพง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 24 ครั้ง
161
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้าง 3D ในการเยี่ยมชมอาคารสุพรรณิการ์ 7 (วิทยบริการ) แบบความจริงเสมือด้วยโปรแกรมUnreal Engine 4
Creating 3D to visit the Supanniga 7 Building (Academic Service) with the same program. Unreal Engine 4
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนริสา ศาสตร์ประสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 16 ครั้ง
162
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก(Adobe Photoshop CS6) แบบความเป็นจริงเสมือน (AR) โดยใช้โปรแกรม Vidinoti
Teaching and Learning in Computer Graphics (Adobe Photoshop CS6) Virtual reality (AR) using Vidinoti program
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศยามล อินทร์บำรุง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 14 ครั้ง
163
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชา โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล ( Microsoft Access 2010 ) แบบความเสมือนจริง ( AR ) ด้วยโปรแกรม V-director
Creating Instructional Media for Database Management Program (Microsoft Access 2010 : Augmented Reality (AR) By V-director
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณธิมา โพธิ์สุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 18 ครั้ง
164
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้วยโปรแกรม Inventor
Creating Application for Incubator Vocation of Pattaya Technical College By Inventor Program
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวตวงรักษ์ สมุทรวินิช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 21 ครั้ง
165
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีเสือนจริง AR

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจีราพร ศรีมุ่ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 76 ครั้ง
166
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย ของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 ที่สอนโดยใช้ เกมส์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย ของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 ที่สอนโดยใช้ เกมส์
ชื่อผู้แต่ง : นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
167
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 74 ครั้ง
168
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง การพูดสื่อสารในงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ การแสดงบทบาทสมมติ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา อ่อนแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
169
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตกับสังคมไทย
สังคมและโครงสร้างทางสังคม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
170
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตกับสังคมไทย
สังคมและโครงสร้างทางสังคม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
171
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ในการเรียนวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 20700-1001 กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรณ์กรวีร์ ศิริโชควีระ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
172
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ผลสัมฤทธิ์ของการขาดการความเอาใจใส่ต่อการเรียนเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : เดชา เฉยพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
173
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนระดับ ปวช. 3/2
ชื่อผู้แต่ง : นางวาสนา พานสุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
174
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่องการสร้างจดหมายเวียน โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่องการสร้างจดหมายเวียน โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
175
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน
การไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
176
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
177
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสันฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่องดิจิตอลลอจิกเกต The Development of Learning Achievement by Augmented Reality (AR) on Digital Logic Gate

ชื่อผู้แต่ง : นายจักรรินทร์ ชูใหม่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
178
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่่อง การวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ การทำแบบทดสอบ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมฤทัย บุญก่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
179
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ความพึงพอใจของผู้เรียนในการทำแบบทดสอบ เรื่อง สัญลักษณ์มาตรฐาน DIN โดยใช้แอพพลิเคชั่น Quizizz สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพิกา ยอดดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
180
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการเชื่อมโลหะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1/1 สาขาวิชาโลหะการ ในรายวิชา งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 2103-1001 โดยใช้ชุดฝึกทักษะงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
การพัฒนาทักษะการเชื่อมโลหะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1/1 สาขาวิชาโลหะการ ในรายวิชา งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 2103-1001 โดยใช้ชุดฝึกทักษะงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
ชื่อผู้แต่ง : นายมนูญ วินทะไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
181
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ลอจิกเกต ที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้น ปวช.2/1 แผนก เทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ใบงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
182
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เรื่อง การประกอบเมนบอร์ด ของนักเรียน ปวส.2/1-2 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ใบงาน

ชื่อผู้แต่ง : นางสุรีย์ หนองกก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
183
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในชีวิตประจำวันระดับชั้นปวช.3/1
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในชีวิตประจำวันระดับชั้นปวช.3/1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
184
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คูคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
185
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งการบ้านวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักเรียน ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี โดยการเสริมแรงทางบวก
งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งการบ้านวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักเรียน ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี โดยการเสริมแรงทางบวก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
186
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมการจดแลคเชอร์วิชาแคลคูลัสพื้นฐาน ของนักเรียน ปวส.1/1-4 แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลโดยการใช้ การเสริมแรงทางบวก
งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมการจดแลคเชอร์วิชาแคลคูลัสพื้นฐาน ของนักเรียน ปวส.1/1-4 แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลโดยการใช้ การเสริมแรงทางบวก
ชื่อผู้แต่ง : นายชาตรี ม่วงเขาแดง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
187
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องรับวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง
การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องรับวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง
ชื่อผู้แต่ง : นาวสาวศศิธร อมรพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
188
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 5 การเสนอขายและการสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3/1 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer–assisted Learning)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 5 การเสนอขายและการสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3/1 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer–assisted Learning)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
189
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1002 ของนักเรียนชั้นปี ที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1002 ของนักเรียนชั้นปี ที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางประรินญา ว่องไว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
190
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.1/1-2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสิตกส์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.1/1-2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสิตกส์
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
191
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.1/1-2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสิตกส์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.1/1-2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสิตกส์
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
192
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ของนักศึกษาชั้น ปวช.๒ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ของนักศึกษาชั้น ปวช.๒ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
193
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1/5 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/5 แผนกไฟฟ้ากำลัง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 แผนกไฟฟ้ากำลัง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ประกอบด้วย ด้านเจตคติ ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลชนิดใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองจากนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน20 ชุด และได้รับกลับคืนมาครบทุกชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับข้อมูลที่ได้นำมาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ในการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านเจตคติต่อการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ทำให้มีโอกาสประกอบวิชาชีพได้ดี รองลงมาคือ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอนที่มีผลต่อความสามารถในการสอนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ รองลงมาคือ มีการวางตนและปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการสอน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู้วิธีการสอนหลายรูปแบบและเลือกมาสอนได้อย่างเหมาะสม ด้านสื่อการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน รองลงมาคือ การประยุกต์ใช้งานตรงกับวัตถุประสงค์และสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมกับสภาพเทคโนโลยีปัจจุบัน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกศสุดา ศรแผลง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
194
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาพฤติกรรมการส่งงานตามกำหนดเวลาในรายวิชา พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Google Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
195
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ใน วิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องการลับมีดกลึง ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาวดี สิริทรัพย์อาภา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
196
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน วิฃาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนขั้น ปวช.1 แผนกวิฃาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายบอย โคตรภักดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
197
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชิ้นงานฝึกวัดเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : อรปรียา สรรพมุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
198
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการลับดอกสว่าน สำหรับนักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริมสื่อ PowerPoint เรื่อง งานลับคมตัดดอกสว่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนภัสชญา คงการุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
199
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึงกลึงปอกขวา โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อผู้แต่ง : นายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
200
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
201
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษดา กิ่งแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
202
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยแอพพิเคชั่นฝึกทำข้อสอบใบขับขี่ ในรายวิชาการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
1/2562
ชื่อผู้แต่ง : นายอิสระพงศ์ มาพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
203
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการสร้างแอพพลิเคชั่น ในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 1 โดยใช้เทคนิคการสอนการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อ VDO แบบออนไลน์เรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
1/2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 64 ครั้ง
204
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (2204-2008) ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
205
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ Schematic ด้วยโปรแกรม Visio ของนักเรียน ปวช.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
206
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม การเดินสายไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ของนักเรียน ปวส. 2/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังที่สอนโดยใช้ใบงาน
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
207
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวส.1/1 แผนกวิชาเครื่องกล
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 49 ครั้ง
208
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] เรื่องการแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา
เรื่องการแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : นายธนกิจ มากมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 46 ครั้ง
209
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การปรับปรุงการเลื่อยชิ้นงานของนักเรียนในงานฝึกฝีมือ1ในนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายนที ลอยเมฆ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 37 ครั้ง
210
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ช่วยสอนในวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา ยอดศรีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
211
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ วิธี STEM ศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจำเริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 46 ครั้ง
212
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชีสบอล (Cheese Ball)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐชา เรียงวงษ์ นางสาวณัฐติยา พุ่มมาลี นายภูมิดล ปิยะมาตย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
213
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมเปิดและปิดด้วยคีย์แท็ก

ชื่อผู้แต่ง : นายกฤติเดช จันทโสภณโน, นายจอมพล สุมาลย์กันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 194 ครั้ง
214
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนไฟฟ้าอัตโนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถพล วงษ์ละคร, นายสุดเขต เทียมคำ, นายศุภโชค อานีกู
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
215
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมอัตโนมัติควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น

ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิศักดิ์ กัณหา, นายศิวกร ปานเสน, นายอนุรักษ์ วรรณทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 119 ครั้ง
216
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องปริ้นเตอร์ 3D

ชื่อผู้แต่ง : นายธนวัฒน์ ดอกจันทร์, นายธีรภัทร โสนาพูน, นายธนวัฒน์ ทองโชติฉัตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
217
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมอัตโนมัติควบคุมด้วย Keytag

ชื่อผู้แต่ง : นายอภิวัฒน์ ยอดดำเนิน, นายวุฒิภัทร เจริญผล, นายศศิพงษ์ บรรเทา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 73 ครั้ง
218
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องตรวจจับควันบุหรี่

ชื่อผู้แต่ง : นายธีรภัทร ธัญญะพืช, นายนพรัตน์ เอมสำราญ, นายศิรวิชญ์ พลายเถื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
219
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดระบบเครื่องเสียง

ชื่อผู้แต่ง : นายอับดุลสอี๊ด มาทอง, นายอภินันท์ ต้นคำ, นายสหัสวรรษ ขวัญงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
220
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมอัตโนมัติควบคุมด้วย Keytag

ชื่อผู้แต่ง : นายพรพิพัฒน์ แป้นตระกูล, นายตะวัน กล้าหาญ , นางสาวพริมา วาราช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 53 ครั้ง
221
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนอินฟลอกราฟฟิก

ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ บุตรเพ็ชร์, นายธนกฤต ประสพไทย, นายกฤษฎา แก้วกันทะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
222
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนไฟฟ้าอัตโนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายอนุพงศ์ สุขเสถียร, นายหัสวรรษ โรจนณรงค์เดช, นายฤทธิรงค์ ศรีกุลวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
223
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วย Augmented Reality (AR)

ชื่อผู้แต่ง : นายพัชรพล สังข์แดง, นายสาธิต นาคำ,นางสาวกรพินธุ์ จิ้นตั่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 72 ครั้ง
224
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนไฟฟ้าอัตโนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายเดช อุดมเชียร, นายวัฒนา เงางาม, นายปิยะ เกิดป้อม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 42 ครั้ง
225
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูรักษาความปลอดภัยแบบแสกนนิ้ว

ชื่อผู้แต่ง : นายปฏิพัทธิ์ เจือใจอำนาจ, นายกฤตย ตุลาประกรณ์, นายธันยพงศ์ ค้าโค
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 60 ครั้ง
226
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบควบคุมพัดลมไฟฟ้าด้วย Remote

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติศักดิ์ พุทไธสง, นายคิมหันม์ รักใคร่, นายทรงกลด แจ่มละออ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
227
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] วิดีทัศน์แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และซีที ดีไซน์

ชื่อผู้แต่ง : นายพัทธดนย์ สอนอุ่น, นายปฏิพัทธ์ พิชัย, นายธนายุทธ นรการณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
228
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง : แอนนา ผลไสว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
229
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน2/2561
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการไม่ส่งงานในการเรียนวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (2000-1102) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1/6 แผนกวิชาเครื่องกล(ตัวถังและสี)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
230
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช. 3/1
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 48 ครั้ง
231
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เสื้อผ้าเบื้องต้น เรื่อง การวัดตัวและการสร้างแบบเสื้อเบื้องต้น ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 37/2 ที่สอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เสื้อผ้าเบื้องต้น เรื่อง การวัดตัวและการสร้างแบบเสื้อเบื้องต้น ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 37/2 ที่สอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นายสมนึก บุญช่วยชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
232
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม1 รหัสวิชา1401-1308 ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม1 รหัสวิชา1401-1308 ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นางนริสรา บุตรวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 51 ครั้ง
233
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่ง : นางอัญชลี บุญก่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
234
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การนำเสนอและการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1/1-2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
งานวิจัยฉบับนี้ ชื่อ การนำเสนอและการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1/1-2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2561 ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิชานี้ พบว่า คะแนนการตอบคำถามและความกระตือรือร้นในการเรียนทีมีเกณฑ์ต่ำ ไม่ตั้งใจในการเรียน เมื่อมีการมอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่มมักจะไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน อีกทั้งคุณภาพงานออกมาไม่ดี ทำให้ได้คะแนนน้อย ซึ่งงานกลุ่มของนักเรียนมีปัญหาหลายประการ อาทิเช่น การไม่สามัคคีทำงานในกลุ่ม การมีหัวหน้ากลุ่มที่ไม่รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มไม่สามารถเป็นผู้นำกลุ่มได้ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ได้กล่าวมา พบว่าปัญหาการทำงานกลุ่มมาจากการที่นักเรียนไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และขาดสภาวะผู้นำกลุ่มในการทำงานที่ดี โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสารจากหลายๆงานวิจัย ทำให้ทราบว่า นักเรียนที่สามารถทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำได้จะส่งผลทำให้การทำงานร่วมกันประสบผลสำเร็จอย่างดีมีประสิทธิผล และส่งงานตรงเวลาได้ ดังที่จะนำเสนองานวิจัยต่อไปนี้
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกศสุดา ศรแผลง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 50 ครั้ง
235
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึงกลึงปาดหน้า ใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน

ชื่อผู้แต่ง : นายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
236
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน2/2561
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ( 2000-1301) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายฝน พยอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 43 ครั้ง
237
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นายจารึก จารุมิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 46 ครั้ง
238
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นรหัสวิชา 2100-1005 การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรม Power Point

ชื่อผู้แต่ง : นายมนูญ วินทะไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 54 ครั้ง
239
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นรหัสวิชา 2100-1005 การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรม Power Point

ชื่อผู้แต่ง : นายมนูญ วินทะไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
240
[งานวิจัย (นักเรียน)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียน ปวช. 2/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่สอนโดยใช้ใบงาน
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
241
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน2/2561
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ( 2000-1301) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
242
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียน ปวช. 2/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่สอนโดยใช้ใบงาน
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
243
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน2/2561
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ( 2000-1301) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
244
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 5 การเสนอขายและการสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1/2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
245
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องแกะสลักป้ายไม้ MINI CNC
Computer Numericol Control
ชื่อผู้แต่ง : นายปรีชาพล สายยศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 88 ครั้ง
246
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาเครื่องกล
ชื่อผู้แต่ง : นายวสันต์ อารีย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
247
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ซ่อมบำรุงชุดหัวเครื่องกลึง
The Maintenance of lathe head sets
ชื่อผู้แต่ง : นายนัทธพงศ์ มิ่งขวัญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
248
[งานวิจัย (นักเรียน)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน รายวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
การวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสุชีรา หะสิตะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 60 ครั้ง
249
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาเครื่องกล
ชื่อผู้แต่ง : นายวสันต์ อารีย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 53 ครั้ง
250
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เรื่องการบันทึกบัญชีซื้อขายสินค้า ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เรื่องการบันทึกบัญชีซื้อขายสินค้า ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
251
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Edmo do และ EchoVE ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นปวส.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Edmo do และ EchoVE ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นปวส.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
252
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] student of teacher
student of teacher
ชื่อผู้แต่ง : นายเดชา เฉยพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 50 ครั้ง
253
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอร์ (Jigsaw) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต วิชาเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอร์ (Jigsaw) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต วิชาเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง : นายพลวัฒน์ ไชยศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
254
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การสอนแบบให้รางวัลกับผู้ที่สนใจและตั้งใจเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา ยอดศรีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 37 ครั้ง
255
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหานักเรียนขาดความมีจิตบริการสาธารณะ

ชื่อผู้แต่ง : นายนที ลอยเมฆ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 38 ครั้ง
256
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
เรื่อง การใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปวส. 1/1 แผนวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่สอนโดยใช้ แบบทดสอบ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 54 ครั้ง
257
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลการปรับรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การปรับรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นายธนกิจ มากมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
258
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
เรื่อง สมุดรายวันทั่วไป ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ แบบทดสอบ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมฤทัย บุญก่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
259
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
การเขียนโครงการของนักเรียนชั้นปวส.1/1-2 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 54 ครั้ง
260
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การพูดสาธิต ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ การแสดงบทบาทสมมติ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา อ่อนแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 53 ครั้ง
261
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงธนบุรีของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
ชื่อผู้แต่ง : นางวาสนา พานสุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
262
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนในรายวิชาภาคทฤษฏี ของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจินันท์ ปิ่นมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
263
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึง โดยการพิมพ์ลาย วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนภัสชญา คงการุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 48 ครั้ง
264
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกนกชญา ทองละมุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 43 ครั้ง
265
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 เรื่อง ตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1-2 แผนกวิชาโลหะการ ที่สอนโดยใช้วิธีจับคู่เพื่อนดูแลกัน
เรื่อง ตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1-2 แผนกวิชาโลหะการ ที่สอนโดยใช้วิธีจับคู่เพื่อนดูแลกัน
ชื่อผู้แต่ง : นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
266
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสาย ในรายวิชาการมัคคุเทศก์ ของนักเรียนชั้นปวช. 1 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรณ์กรวีร์ ศิริโชควีระ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 42 ครั้ง
267
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานบริการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3/2 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ใบงาน

ชื่อผู้แต่ง : นางสุรีย์ หนองกก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
268
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.1แผนกวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่2/2562
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษดา กิ่งแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 32 ครั้ง
269
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การปรับพฤติกรรมนักเรียน เรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน

ชื่อผู้แต่ง : อรปรียา สรรพมุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
270
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.1แผนกวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่2/2562
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษดา กิ่งแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 58 ครั้ง
271
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานส่งกำลังรถยนต์ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานส่งกำลังรถยนต์ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นายชโลมพร แน่นหนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 54 ครั้ง
272
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] รายการนำเที่ยว ชลบุรี - กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
273
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
274
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การวัด และทดสอบไดโอด ให้ใช้งานได้
วัด และทดสอบไดโอด
ชื่อผู้แต่ง : นายจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 70 ครั้ง
275
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Arduino ที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้น ปวช.3/2

ชื่อผู้แต่ง : นายศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
276
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักเรียนแผนกโลจิสติกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2561 ที่สอนโดยใช้สื่อนำเสนอ Power Point ด้วย Google Sites

ชื่อผู้แต่ง : นายชาตรี ม่วงเขาแดง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 53 ครั้ง
277
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการนำออสซิลโลสโคปวัดค่าคาบเวลาและความถี่ ของนักเรียนปวช.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ใบงาน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
278
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การนำเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง AR เป็นสื่อช่วยสอนโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศ รายวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104 2106 สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3/3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพิกา ยอดดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
279
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คูคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
280
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายบอย โคตรภักดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 103 ครั้ง
281
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นการการปฏิบัติในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม2 สาขาการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
282
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องส่งวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง
การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องส่งวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง
ชื่อผู้แต่ง : นาวสาวศศิธร อมรพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
283
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/3 แผนกวิชาการโรงแรม ทวิภาคี โดยวิธีจำหน่ายอาหารจริง วิชา การเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
284
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลในวิชาพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ (รหัสวิชา 2128 2011) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่2 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายสุเทพ วินทะสมบัติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 76 ครั้ง
285
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการแก้ปัญหา วิชาโครงการ 2 รหัสวิชา 3204 8503จากปีการศึกษา 2560 มาปรับใช้ในปี 2561 ของนักศึกษาชั้น ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2561

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 70 ครั้ง
286
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การทำสื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
Four words of English vocabulary by using Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศฺริพร แสงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
287
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การทำสื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
Four words of English vocabulary by using Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 81 ครั้ง
288
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้โปรแกรม Adobe flash cs6
Teaching computer and Information for the job with program Adobe flash cs 6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวิมล โพธิ์กลิ่น นางสาวอภินันท์ ปักโคทะกัง นางสาวศรินยา คำภูษา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 109 ครั้ง
289
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นการเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดีย เพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม App Inventor Ai2
Teaching multimedia program for presentation with Program App Inventor Ai2
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรภัทร เสาร์แบน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
290
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] สั่งการหลอดไฟ LED ด้วยแอพพลิเคชั่น Arduino
The invention of LED lamps with the Arduino
ชื่อผู้แต่ง : นาย กันติศา ไชยสุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
291
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนการสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยโปรแกรม Android Studio ๓.๓
Creating Applications Teaching Production of print media with Program Android Studio ๓.๓
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจุฑารัตน์ สุขพร้อม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
292
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ตู้เก็บของอิเล็กทรอนิกส์
Lockers Elextronics
ชื่อผู้แต่ง : นาย ตะวัน วรรณวิจิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 72 ครั้ง
293
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โปรแกรมการสร้างระบบฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยโปรแกรม Microsoft Access ๒๐๑๓
Student database system program Department of Computer-Business with Program Microsoft Access ๒๐๑๓
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกตุศิริ สุขสุคนธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
294
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมตารางคานวณโดยโปรแกรม Adobe Captivate 8
Teaching media program, Table program, calculated by Adobe Captivate 8
ชื่อผู้แต่ง : นาย จตุรวิทย์ ฤทธิ์จอหอ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 98 ครั้ง
295
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจด้วย โปรแกรม CourseLab ๒.๔
Creating Internet Lessons for Business with the CourseLab ๒.๔
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสาวิกา หอมจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
296
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอน Adobe systems โดยใช้โปรแกรม Construct2
การสร้างสื่อการเรียนการสอน Adobe systems โดยใช้โปรแกรมConstruct2
ชื่อผู้แต่ง : นาย วีรวัฒน์ ล้อมสาย,นางสาว สุรัติยา แสงทอง,นายสหัสวรรษ เมี้ยนกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
297
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชากฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Wondershare QuizCreator
Creating media to develop knowledge of computer law courses using the Wondershare QuizCreator program
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวนันท์ สถานุทัต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
298
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาโปรแกรมสร้างโมเดลด้วยเครื่องพิมพ์ 3D
Study of model programs with 3D printers
ชื่อผู้แต่ง : นายศักดิ์สิทธิ์ ภักดีรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 65 ครั้ง
299
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอน Adobe Flash Professional CS6 ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 9
Teaching materials Adobe Flash Professional CS6 with Camtasia Studio 9
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชลธี กุดนอก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 70 ครั้ง
300
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การทำสื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
Four words of English vocabulary by using Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นาย เอกชัย แจ่มปั้นรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 75 ครั้ง
301
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจด้วยโปรแกรม CourseLab 2.4
Creating lnternet Lessons for Business with the CourseLab 2.4
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสาวิกา หอมจันทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
302
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจด้วยโปรแกรม CourseLab 2.4
Creating lnternet Lessons for Business with the CourseLab 2.4
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 68 ครั้ง
303
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขางาน การตลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
304
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง การเสนอขายและการสาธิต ในรายวิชาการขายตรง รหัสวิชา 2202 – 2102 ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
305
[ไม่ระบุข้อมูล] การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจด้วยโปรแกรม CourseLab 2.4

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
306
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 1 ใจเขาใจเรา
วิจัยในชั้นเรียน1/61
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
307
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 1 ร่างกายของฉัน
วิจัยในชั้นเรียน2/61
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 48 ครั้ง
308
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น2 (2000 1003)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน โดยวิธีการเสริมแรงจูงใจ ของนักเรียนปวช.2/1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ชื่อผู้แต่ง : นางประรินญา ว่องไว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 51 ครั้ง
309
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง การแปลงระบบเลขฐาน ของนักเรียนชั้นปวช. 2 ที่สอนโดยใช้ วิธีการทำแบบทดสอบ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจำเริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 143 ครั้ง
310
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฎิบัติการ เกี่ยวกับ ตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นปวส.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ 2/2561

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 74 ครั้ง
311
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระดับชั้นปวส.1/1-2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 1/2561

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 138 ครั้ง
312
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำร้อนแบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้ Aruduino
Creating an Application of an Electric Kettle Automatic alltby Using Arduino
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจุฑารัตน์ พ่วงเฟื่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 73 ครั้ง
313
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเอกสารการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR)
Creating interactive learning materials.Using virtual reality technology (AR)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลวรรณ งามสะพรั่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 110 ครั้ง
314
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเกมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Tyrano Builder
The creation of further educational guidance game for undergraduate students of computer business students using program Tyrano Builder
ชื่อผู้แต่ง : นายนัทธพงศ์ แสงประกาย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 72 ครั้ง
315
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อเสมือนจริง (VR) แนะนำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
project on creating virtual Reality media introduction to business computer
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปภาวรินทร์ เข็มลา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 72 ครั้ง
316
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแผนผังวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสามมิติโดยใช้โปรแกรม sketch up
How to Creating Pattaya Technical College diagram by 3-D sketch up
ชื่อผู้แต่ง : นายนรวิชญ์ ยอดบุญนอก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
317
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา แบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)
Create a Brochure At Pattaya Technical College Use Of Augmented Reality Technology (AR)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนาตาชา ทองดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 69 ครั้ง
318
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียน
การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศีกษาชั้น ปวส. ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คูคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 85 ครั้ง
319
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007) ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คูคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 90 ครั้ง
320
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชาฏารใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
Media teaching subjects Using the database program
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรยา แสงจุม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 176 ครั้ง
321
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
Web Application for checking student vehicle user information. Pattaya Technical College
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลพร เชื้อคำเพ็ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
322
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมตัดไฟตามอุณหภูมิด้วย Arduino
The fan cut off the temperature by Arduino
ชื่อผู้แต่ง : พชร รุ่งปลิก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
323
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบนระบบ Android โดยใช้โปรแกรม Adobe captivate ๘ และ Adobe Phonegap Build
(Instruction media Android Database Manager by Adobe Captivate ๘)
ชื่อผู้แต่ง : นายโรจนินทร์ โกศัลวิตร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 181 ครั้ง
324
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลองระบบรักษาความปลอดภัยโดยโปรแกรม Vmware
Security System Model
ชื่อผู้แต่ง : นายจิรทีปต์ สุดใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
325
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลองระบบลานจอดรถ ด้วยโปรแกรม Arduino
Mobile park system with arduino program
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว สุภาวิดา นาคฮวด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 196 ครั้ง
326
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลองการเปิด-ปิดไฟบนเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยบอร์ด Raspberry Pi
Turn on-off Light model on web browser with Raspberry Pi board
ชื่อผู้แต่ง : น.ส.บูรพา แพงสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
327
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แนะนำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
Introduction to Business Computer Department By Adobe Premiere Pro CS6
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤติน แสงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
328
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบยืม-คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว สโรชา ทองดี 015
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 244 ครั้ง
329
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เรื่อง โต๊ะอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์

ชื่อผู้แต่ง : 1.นางสาวมินตรา มาตรมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
330
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Development of Student Enrollment System in Business Computer Department, Academic
ชื่อผู้แต่ง : นายทศพร จันทวาท
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 292 ครั้ง
331
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
creating a cooperative shop system pattaya tech
ชื่อผู้แต่ง : นายจักรพัฒน์ เทพบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
332
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลองภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
Pattaya Technical College S imulator Using the RPG Maker MV
ชื่อผู้แต่ง : วณัฐพงศ์ ปัญญะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 161 ครั้ง
333
[งานวิจัย (นักเรียน)] สถิติการลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2013
Database of Library of Pattaya Technical College using Micro Access 2013
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว อินทิรา ประทุมชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
334
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลองเสมือนจริงตึกสุพรรณิการ์ 7 ด้วยโปรแกรม Unreal Engine 4
Simulator of Supanniga 7 building with Unreal Engine 4
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิชัย ใจตรง 064
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
335
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เคสตุ๊กตาหมีน้อย
เคสตุ๊กตาหมีน้อย
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชนิกานต์ สำราญจิต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 97 ครั้ง
336
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรมกราฟิก โดยโปรแกรม Dreamweaver CS6
Graphic Learning Media By Program Dreamweaver CS6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลักษิกา สุขลาภ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
337
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยโปรแกรมMoodle cloud ver.3.3.2+
The Development Online Lessons For Computer and information for work
ชื่อผู้แต่ง : 1.นางสาวพัชรา เพ็งจันทร์ลอน 5822040041
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
338
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โต๊ะวางโน๊ตบุ๊ค การ์เด้น สแควร์
Garden Square Table
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวตรีนภา ไร่เงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
339
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โปรแกรมยืม คืนหนังสือห้องสุด
Program Lend Return book Library The Library book VS.๑
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐกานต์ เหมสุววรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
340
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แอพพลิเคชั่นแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Application to repair computer equipment. Pattaya Technical College
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว ปริตา ญาติดอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 145 ครั้ง
341
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องปอก สับกระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังลม
Automatic garlic peeler and chopper with wind power
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณธิมา โพธิ์สุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
342
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ
Machine Separate Coins Automatio
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกุลณัฐ พันแพง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
343
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แอพจองคิวอบรมใบขับขี่ โดยโปรแกรม Thunkable
Booking a driver license training by Thunkable
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรนันท์ ร่มเจียม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 181 ครั้ง
344
[สิ่งประดิษฐ์(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เปิด/ปิดพัดลมด้วยโทรศัพท์มือถือ
(Automatic Fan by Telephone)
ชื่อผู้แต่ง : นาย จตุรพัทธิ์ สาพา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
345
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องบีบอัดขวดพลาสติก
computer of business compression bottle
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา ภักตร์วิลัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 249 ครั้ง
346
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาด้วยโปรแกรม App Inventer Ai2
Creating applications, teaching computer courses and maintenance with program App Inventor Ai2
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญจนพร พานเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
347
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] dkilihk

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
348
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสิ่งประดิษฐ์กล่องระบายความร้อน
creating a sonud box
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว กานดารัตน์ พานทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
349
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสิ่งประดิษฐ์ลำโพงผ่านระบบ บลูทูธ
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ลำโพงผ่านระบบ บลูทูธ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว รุ้งธิวา ชาติแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1619 ครั้ง
350
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม maya และ port ลง unity
Creating 3D models using Maya and Port into Unity
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 234 ครั้ง
351
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ป้ายไฟoled
Signs OLED lights
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพล สิทธิวรเดช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 173 ครั้ง
352
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
E-book computer operating system
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวฐิติมา เฮ้าแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 195 ครั้ง
353
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เคสไม้
Wood case
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมลธิชา ปรีชาภารกร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 181 ครั้ง
354
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] คีย์บอร์ดอเนกประสงค์
Keybord Versatile
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว จิตรลดา สังข์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 277 ครั้ง
355
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] มหัศจรรย์โฮโลแกรม 3 มิติ
The fantastic hologram
ชื่อผู้แต่ง : นายจตุพร พันธุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 326 ครั้ง
356
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลอง ชีวิตในรั้วโรงเรียน
School life
ชื่อผู้แต่ง : นายอัษฎาวุธ พุกสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 268 ครั้ง
357
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Adobe Flash Cs ๖
Media teaching of law by the computer program Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญารัตน์ เฟื่องคอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 220 ครั้ง
358
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] นาฬิกาตั้งโต๊ะวินเทจ
สิ่งประดิษฐ์นาพฬิกาตั้งโต๊ะวินเทจ
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา เชษฐบุรี,นายศราวุธ อยู่มา,นายจิรศักดิ์ รุ่งเรือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 175 ครั้ง
359
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอน การตัดต่อวิดีโอโปรแกรม sony vegas pro๑๒ action๑.๓๑.๕
Media teaches video editing software Sony vegas Pro12 and Action 1.31.5
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชราภรณ์ สุภาตา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 198 ครั้ง
360
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] รูมเซอร์เวย์
Room Survey
ชื่อผู้แต่ง : นายนนทชัย โพธิสิม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 161 ครั้ง
361
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการเรื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภูษณิศา ธงชัยกิตติคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
362
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บสื่อการเรียนการสอนแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Adobe CS5 Master Collection CS5 (พื้นฐาน) โดย Adobe Joomla 2.5
The media teaching how to use program in Adobe CS5 Master Collection CS5 (Basic) by Adobe Joomla 2.5
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญารัตน์ พรมวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
363
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ด้วยโปรแกรม Visual basic
Computer media teaching and information
ชื่อผู้แต่ง : นาย อนันต์สิทธิ์ บัวสระ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
364
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนเรื่อง การตัดต่อวีดีโอ โปรแกรม Sony Vegas Pro๑๒ โดยโปรแกรม Action ๑.๓๑.๕
Media teaches video editing software Sony Vegas Pro 12 and Action 1.31.5
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชราภรณ์ สุภาตา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 203 ครั้ง
365
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนเรื่อง การตัดต่อวีดีโอ โปรแกรม Sony Vegas Pro๑๒ โดยโปรแกรม Action ๑.๓๑.๕
Media teaches video editing software Sony Vegas Pro 12 and Action 1.31.5
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชราภรณ์ สุภาตา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
366
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Adobe Flash Cs๖
Media teaching of law by the computer program Adobe Flash Cs๖
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญารัตน์ เฟื่องคอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
367
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Adobe Flash Cs๖
Media teaching of law by the
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 179 ครั้ง
368
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนใช้โปรแกรม Adobe Lightroom6 โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas และโปรแกรม OBS
Instructional media use Adobe Lightroom6 Buy Sony Vegas and OBS
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวขวัญฤดี มูลม่อม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 207 ครั้ง
369
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] กล่องแห่งการเรียนรู้
The amazing box
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนาตาชา ทองดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 174 ครั้ง
370
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างVDOแนะนำวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดย Sony Vegas
Creating videos offer technical college Pattaya By sony vegas
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปรียากร โกมาร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 185 ครั้ง
371
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้หนังสือแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Developing database Using the library Department of Computer Science
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทานตะวัน สรภูมิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 174 ครั้ง
372
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เทคนิการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรม Adobe Flash CS6
Creating CAI Technical Computer Animation By Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นายธวัชชัย ทองดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 221 ครั้ง
373
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นการเรียนระบบอาชีวะผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรมAdobe Flash Cs6
Create cartoon animation vocational education online system by Adobe Flash Cs6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมาริษา วิลัยเลิศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 176 ครั้ง
374
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องตันด้วยเกมส์ โดยโปรแกรม Adobe Flash Cs6
Creating Teaching About Computer Basic with Games By Adobe Flash CS๖
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว นภาลัย เพียซุย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 180 ครั้ง
375
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิจัยเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Camtasia Sttdio ๘
Creating teaching basic research by Camtasia Studio ๘
ชื่อผู้แต่ง : บวรลักษณ์ สุขศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 172 ครั้ง
376
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Dream Cs๖) โดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver Cs๖
(The creation of instructional media with Web development software (Dream Cs6) by Adobe Dreamweaver Cs6)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิมลรันต์ ชังวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
377
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาแอพพลิเคชั่นวิทยาลัยเทคนิคพัทยาในระบบแอนดรอยด์ โดยใช้โปรแกรม Inventor
The development of Pattaya Technical College applications
ชื่อผู้แต่ง : นายศิริชัย สวัสดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 167 ครั้ง
378
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจบนระบบแอนดรอยด์
Mobile Application (Android) Development of Business Computer Department
ชื่อผู้แต่ง : นายวิทวัส นัยเนตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 234 ครั้ง
379
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6
(Web Development Computer of Business Using the Dreamweaver CS6)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวนิตย์ เขียวสี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 194 ครั้ง
380
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างและพัฒนาเว

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 167 ครั้ง
381
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแบบทดสอบวัดแวววิทยาลัยเทคนิคพัทยาศึกษาโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate ๘
Building Test Brilliance Temple Pattaya Technical college BY Adobe Captivate 8
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา โรจนพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 176 ครั้ง
382
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] งานวิจัยคร

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
383
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดจำลองแยกน้ำมันออกจากน้ำ

ชื่อผู้แต่ง : นายทวีพงษ์ นาควงษ์, นายอนิรุทธิ์ ศรีพงษ์ยิ่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
384
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] หัวลากวีลแชร์ (Tractor Wheel Chairs)

ชื่อผู้แต่ง : นายนฤเบศร์ มกรนันท์, นายกฤตินนท์ กันประกอบ, นายสิรภพ เชียงปู่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 172 ครั้ง
385
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างคู่มือการใช้เครื่องแกะสลักป้ายไม้Mini CNC

ชื่อผู้แต่ง : นายวีระศักดิ์ อาจศึก, นายวรายุทธ ปั้นประสงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 179 ครั้ง
386
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องแกะสลักป้ายไม้ MINI CNC

ชื่อผู้แต่ง : นายจีรวุฒิ ตินตะบุระ, นายสรุสิทธิ์ ในจิตร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
387
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องอัดฟางด้วยมือโยก

ชื่อผู้แต่ง : นายดนุพล ดำเอี่ยม, นายอัศรา เมฆลา, นายกอบพงษ์ ศุขประกอบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1222 ครั้ง
388
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องหั่นผัก

ชื่อผู้แต่ง : นายวีรยุทธ ล้ำเลิศ, นายพัสกร นาคอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
389
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] รถเข็นอเนกประสงค์ของผู้สูงอายุ

ชื่อผู้แต่ง : นายทรงวุฒิ ตี๋วุฒิวงค์, นายพงษ์สิริ วัฒนากังชัย, นายอนุวัฒน์ คงเมือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 155 ครั้ง
390
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องดักยุง

ชื่อผู้แต่ง : นายธนพล ปานกุล, นายณภัทร กิมศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
391
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องปอกมะพร้าวอ่อน

ชื่อผู้แต่ง : นายนราวุฒิ งานการ, นายเอกพงศ์ ไตรยะถา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 217 ครั้ง
392
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดทดลองวงจรดิจิตอล

ชื่อผู้แต่ง : นายวสันต์ คุตปราณี, นายภัทรพงศ์ ไชยจันทร์, นายธนกร ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 167 ครั้ง
393
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอน วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

ชื่อผู้แต่ง : นายธนวัฒน์ เอี่ยมวงษา, นายปรัชญา กาหลง, นายขุนณรงค์ สว่างศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 150 ครั้ง
394
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บอร์ด LED แสดงผล

ชื่อผู้แต่ง : นายศรีลากร มากคุณ, นายสิรภพ จารุชัยสิทธิกุล, นายชนัฐ เรืองจ้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 158 ครั้ง
395
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (๒๒๐๔-๒๐๐๘) โดยใช้ โปรแกรม Authorware ๗.๐๒

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรอุมา ภูสีดิน, นางสาวสุวรรณี บุญพิทักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 186 ครั้ง
396
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดสาธิตวงจรดิจิตอล

ชื่อผู้แต่ง : นายปิยพันธ์ ศิริวรรณ, นางสาวกันต์ฤทัย นรสาร, นางสาวรมิตา เชื้อวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
397
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องตรวจจับซีลาย

ชื่อผู้แต่ง : นายธงชัย อิทปัดถา, นายสุทธิชัย ไขรัมย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 172 ครั้ง
398
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดสาธิตการควบคุมระบบไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต

ชื่อผู้แต่ง : นายอดิศักดิ์ คุ้มสมุทร, นายจตุพร เตียววณิชกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 165 ครั้ง
399
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติชาติ ปรีชา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 185 ครั้ง
400
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] มหัศจรรย์กระเป๋าเฟอร์นิเจอร์โน๊ตบุค
มหัศจรรย์กระเป๋าเฟอร์นิเจอร์โน๊ตบุค
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอภิญญา อาลอ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 170 ครั้ง
401
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] กระดานหรรษา
กระดานหรรษา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาวิดา นาคฮวด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 188 ครั้ง
402
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Flip Album Pro ๖.๐
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Flip Album Pro ๖.๐
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฎธณิชา อินบัว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 187 ครั้ง
403
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาทักษะบัญชีด้วยรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ “ไข่แท่ง”

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลักษณา ฉลองดํารงค์, นางสาวกุลธิดา บุญเก่า, นางสาวจันจิรา จันทร์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
404
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดสาธิตระบบป้องกันอัคคีภัยจากแก๊สรั่วเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นายธนวัฒน์ ศรีวิลัย, นายณัฐพล อยู่ดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
405
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องอบข้าวหลาม

ชื่อผู้แต่ง : นายมนต์ตรี ทุยหน้าเมือง, นายสมบูรณ์ เทพบรรจง, นายสุขพัฒน์ แซ่ตั้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
406
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] หุ่นยนต์เก็บขยะควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ

ชื่อผู้แต่ง : นายขวัญชัย แสงรักษ์, นายธีรศักดิ์ ทับคา, นายอายุวัตร ดอกแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 172 ครั้ง
407
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องแวคคั่มจากคอมเพรช์เซอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายชลาคม ทรัพย์ประเสริฐ, นายมาวิน จิตรถิ่น, นายกิติพงศ์ ศีรษะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 179 ครั้ง
408
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องบดใบไม้

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีนัส สายศิล, นางสาวดลธนัญ สินกลิ่น, นางสาวสุพิชชา กาญจนยุทธพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
409
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] น ้ำพุอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ บุญเพ็ง, นายสิทธิศักดิ์ เชียมขุนทด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
410
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาทักษะบัญชีด้วยรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ “ปังกล้วยทอด”

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบาหยัน เสนานิคม, นางสาวสุวนันท์ พันธ์นิล, นางสาวเอื้องฟูา สืบสิงห์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
411
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาทักษะบัญชีด้วยรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ “ลูกชิ้นปิ้งนาจิ้มรสเด็ด”

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกชกร กลิ่นตลบ, นางสาวคัคนา เพชรกล้า, นางสาวกรธิดา เกษนิกรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 225 ครั้ง
412
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัฒนาทักษะบัญชีด้วยรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ “ไก๊ไก่ไก๊ไก่”

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศรัญญา ชากลาง, นางสาวเปรมฤทัย ละออเอี่ยม, นางสาวกุลธิดา ชัยชนะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
413
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาทักษะบัญชีด้วยรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ “เขย่าไก่ชีส”

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเมธาวี บุญมี, นางสาวกชกร บกบน, นางสาวรังสิยา ประคองวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
414
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ตู้พ่นสีโครเมียม

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศกร อุปคำ, นายวลงกรณ์ ถวายทรัพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 223 ครั้ง
415
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศธร อินทร์มี, นายวัจน์กร ตะลุดตะกำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 308 ครั้ง
416
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การเขียนแบบจักรยานออกกำลังกายชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือดัวยโปรแกรมSolid work

ชื่อผู้แต่ง : นายจีรวัฒน์ บุญมา, นายธวัชชัย นาสกาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
417
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ชื่อผู้แต่ง : นายภาสกร ตรีพยัคฆ์, นางสาวรัตเนนทร กล่อมเกลี้ยง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 174 ครั้ง
418
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบมีปฏิสัมพันธ์
การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบมีปฏิสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิศักดิ์ สุระเสน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 150 ครั้ง
419
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ถังแยกขยะอัตโนมัติ
ถังแยกขยะอัตโนมัติ
ชื่อผู้แต่ง : นายนภัส สุวรรณคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
420
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง กฎหมายพาณิชย์โดยโปรแกรม
การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง กฎหมายพาณิชย์โดยโปรแกรม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่งนภา คำมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
421
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] รถตู้บริการชุมชน
รถตู้บริการชุมชน
ชื่อผู้แต่ง : นายทนงศักดิ์ สุขประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
422
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมด้วยโทรศัพท์มือถือ
เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมด้วยโทรศัพท์มือถือ
ชื่อผู้แต่ง : นายผจญ น้อยคำเมือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
423
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๖
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๖
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญจนพร บัวสำลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
424
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
เว็บไซต์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริลักษณ์ กงทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 176 ครั้ง
425
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๕
การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๕
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิไลวรรณ ขันสัมฤทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 215 ครั้ง
426
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โต๊ะเคสอเนกประสงค์
โต๊ะเคสอเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทิวัช งามเปี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 169 ครั้ง
427
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนความหมายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AdobeFlashcs๓
สื่อการเรียนการสอนความหมายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AdobeFlashcs๓
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวิภา สิมลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
428
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรพิมล จันทร์พงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
429
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ๘ Learning about computer
สื่อการเรียนรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ๘ Learning about computer
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤติน แสงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 149 ครั้ง
430
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เคสไม้ระบายความร้อน
เคสไม้ระบายความร้อน
ชื่อผู้แต่ง : นายจิรทีปต์ สุดใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
431
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS๕
การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS๕
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิชาดา โชคชนะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
432
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยโปรแกรม
การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยโปรแกรม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิชญา โสนอ่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
433
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การจัดทำคู่มือภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเมืองพัทยา
การจัดทำคู่มือภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเมืองพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนัชริกา นิ่มมณีวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
434
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาความน่าจะเป็นในการลงทุนธุรกิจร้านนมและเบเกอรี่ภายใต้ชื่อ"เค้กบ้านจูน"(เขตชุมชนบ่อวิน)
การศึกษาความน่าจะเป็นในการลงทุนธุรกิจร้านนมและเบเกอรี่ภายใต้ชื่อ"เค้กบ้านจูน"(เขตชุมชนบ่อวิน)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรพิมล เอมกระโทก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 159 ครั้ง
435
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับ Happy Farm Hydroponics
การวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับ Happy Farm Hydroponics
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปาริชาต เณรแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 259 ครั้ง
436
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การวางระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของร้านไข่มุกวินเทจสเต็กเฮ้าส์
การวางระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของร้านไข่มุกวินเทจสเต็กเฮ้าส์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัทธ์ธีรา บุตรโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 174 ครั้ง
437
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาต้นทุนทางการเกษตรเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเพื่อการลงทุน
การศึกษาต้นทุนทางการเกษตรเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเพื่อการลงทุน
ชื่อผู้แต่ง : ่นางสาวสุกัญญา สุขประสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 180 ครั้ง
438
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] จัดทำคู่มือ การออมเงินโดยการซื้อสลากออมสินของธนาคารออมสิน
จัดทำคู่มือ การออมเงินโดยการซื้อสลากออมสินของธนาคารออมสิน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเนาวรัตน์ สาคร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 176 ครั้ง
439
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ศึกษาการวางระบบบัญชีสินค้าคงเหลือโดยการใช้โปรแกรม NS Easy Professional ของ ร้านรัฐกิตติ์ค้าส่ง
ศึกษาการวางระบบบัญชีสินค้าคงเหลือโดยการใช้โปรแกรม NS Easy Professional ของ ร้านรัฐกิตติ์ค้าส่ง
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิสา นาคจินดา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 265 ครั้ง
440
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาความน่าจะเป็นในการลงทุนธุรกิจไปรษณีย์เอกชน ซอยเขาตาโลและซอยเนินพลับหวาน
การศึกษาความน่าจะเป็นในการลงทุนธุรกิจไปรษณีย์เอกชน ซอยเขาตาโลและซอยเนินพลับหวาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิกา ใจซื่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
441
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์แฟมิลีมาร์ทกับเซเว่น อีเลฟเว่น ในซอยเนินพลับหวาน
การศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์แฟมิลีมาร์ทกับเซเว่น อีเลฟเว่น ในซอยเนินพลับหวา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเพชรลดา บุญมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 173 ครั้ง
442
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดอุปกรณ์ช่วยสอนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ชุดอุปกรณ์ช่วยสอนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิตยา ไทยเมืองทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 197 ครั้ง
443
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] กระดาษสาจากใบเตยหอม
กระดาษสาจากใบเตยหอม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวหนึ่่งฤทัย กรมนารถ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 173 ครั้ง
444
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ยาหม่องมะกรูด
ยาหม่องมะกรูด
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกามาส ปะวะภูชะโก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 155 ครั้ง
445
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] รีสอร์ทในหลอดแก้ว
รีสอร์ทในหลอดแก้ว
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทร์ทิพย์ เรียกกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 166 ครั้ง
446
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] Tarvel Dream World Chatuchak Market hour ago Pathum Thani
Tarvel Dream World Chatuchak Market hour ago Pathum Thani
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนราทิพย์ สังสิมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 201 ครั้ง
447
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] Healing Journeys Measure
Healing Journeys Measure
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุธิตา บุญมาเลิศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
448
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ทัวร์ จังหวัด นครนายก
ทัวร์ จังหวัด นครนายก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภัสสรา หนูน้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 189 ครั้ง
449
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ทัวร์ จังหวัด นครนายก
ทัวร์ จังหวัด นครนายก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภัสสรา หนูน้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
450
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ทัวร์ จังหวัด ปราจีนบุรี-นครนายก
ทัวร์ จังหวัด ปราจีนบุรี-นครนายก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญ์ชยาวีร์ ศรสุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
451
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชีสเค้ก แฟนซี
ชีสเค้ก แฟนซี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเปรมรัศมี เทียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
452
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บอร์ดี้ไวน์ สครับ
บอร์ดี้ไวน์ สครับ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวไอรดา คงไทย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 166 ครั้ง
453
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ศิลปะในการพับผ้าแนบกิ้น
ศิลปะในการพับผ้าแนบกิ้น
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุดารัตน์ เลิศนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 252 ครั้ง
454
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์ขายอาหารออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ขายอาหารออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นายพิทักษ์ สงวนพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 170 ครั้ง
455
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยผ่านระบบ KM
เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยผ่านระบบ KM
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชดาภรณ์ โต๊ะชาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
456
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และการลงโปรแกรมซอฟแวร์โดย Macromedia Author ware
การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และการลงโปรแกรมซอฟแวร์โดย Macromedia Author ware
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิลาภรณ์ ตันเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
457
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์ขายกาแฟเพื่อสุขภาพออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ขายกาแฟเพื่อสุขภาพออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นายศราวุฒิ วิมลกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 169 ครั้ง
458
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่น RMS บนระบบแอนดรอยด์
การสร้างแอพพลิเคชั่น RMS บนระบบแอนดรอยด์
ชื่อผู้แต่ง : นายหัตถชัย จิตร์สาคร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 246 ครั้ง
459
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดย Mutohor ware 7.01
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดย Mutohor ware 7.01
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยภรณ์ โมราวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 174 ครั้ง
460
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชลธิชา บรรจงปรุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
461
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมนิยมเสียงเพลง
พัดลมนิยมเสียงเพลง
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิวัชรา แสงทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 159 ครั้ง
462
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การปูเตียงขั้นพื้นฐาน
การปูเตียงขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายทิพย์ พ่มเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 160 ครั้ง
463
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอน online วิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดย Adobe dreaweaver cs6
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดย Adobe dreaweaver cs6
ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถพล เจริญสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
464
[ไม่ระบุข้อมูล] บทเรียนคอมพิวเตอร์สอนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และการลงโปรแกรมซอฟท์แวร์ โดยโปรแกรม macromedia Author Ware

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิลาภรณ์ ตันเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
465
[ไม่ระบุข้อมูล] สื่อการเรียนการสอนใช้โปรแกรม Adobe Captivate 7.0 โดยโปรแกรม Adobe Captivate 7.0

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่งนภา วงษาสืบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
466
[ไม่ระบุข้อมูล] การใช้โปรแกรมAdobe Dreamweaver cs6 โดยโปรแกรม Mutohorware 7.01

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยภรณ์ โมราวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 159 ครั้ง
467
[ไม่ระบุข้อมูล] การสร้างสื่อการเรียนการสอน Photoshop cs6 โดยโปรแกรม Captivate 5.5

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนา แป้งหอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 145 ครั้ง
468
[ไม่ระบุข้อมูล] การสร้างสื่อการเรียนการสอน Photoshop cs6 โดยโปรแกรม Captivate 5.5

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนา แป้งหอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 148 ครั้ง
469
[ไม่ระบุข้อมูล] โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล(2204-2008) โดยโปรแกรม Authorware 7.02

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรอุมา ภูสีดิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
470
[ไม่ระบุข้อมูล] การสร้างสื่อการเรียนการสอน Photoshop CS ๖ โดยโปรแกรม Captivate ๕.๕

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนา แป้งหอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
471
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่น RMS
แอพพลิเคชั่น
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 186 ครั้ง
472
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่น RMS
แอพพลิเคชั่น
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
473
[งานวิจัย (นักเรียน)] เว็บไซต์ขายกาแฟเพื่อสุขภาพออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง : นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สีหานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 158 ครั้ง
474
[งานวิจัย (นักเรียน)] เว็บไซต์ขายอาหารออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง : นายพิทักษ์ สงวนพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 148 ครั้ง
475
[งานวิจัย (นักเรียน)] เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยผ่านระบบ KM

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว รัชดาภรณ์ โต๊ะชาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
476
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนonlineวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถพลเจริญสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
477
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนonlineวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถพลเจริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
478
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมนิยมเสียงเพลง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิวัชรา แสงทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
479
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรนิภา ดอกนางแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
480
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] แบตสำรอง อเนกประสงค์

ชื่อผู้แต่ง : น.ส. ภคพร แสนสิงห์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
481
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดอุปกรณ์ช่วยสอนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิตยา ไทยเมืองทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
482
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชลธิชา บรรจงปรุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
483
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปแกรมตารางคำนวณ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver cs๕

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิมลรัตน์ ชังวงค์,นายเศรษฐวัฒน์ ศรีม่วง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
484
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การ์ตูนAnimation เรื่องพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ว่าด้วยการกระทำผิด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเบญจวรรณ ปัสสาพันธ์,นางสาวยศวดี ผลบุตร,นางสาวกนกพร ไชยมงคล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 149 ครั้ง
485
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] มหัศจรรย์โต๊ะสวยจากคีย์บอร์ด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิภาพร ปากวิเศษ,พัชระ งามบุญแก้ว,นางสาวสุวนิตย์ เขียวสี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
486
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างระบบการจัดฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Microsoft Access ๒๐๑๐

ชื่อผู้แต่ง : นายชาญณรงค์ สุดใจรัก,นางสาวเกนลิน,เพ็ชรในบ่อ,นางสาวณัฐมล เทียนมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 176 ครั้ง
487
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] มหัจรรย์คอมพิวเตอร์แห่งอนาคต

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริษ เซ็นสุรีย์,นายศิริซัย สวัสดี,นางสาวธนัชชา แก้วผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
488
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นพยัญชนะ A-Z

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัลยา สหุนิล,นางสาวชนัดดา เทียนขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
489
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นพยัญชนะ A-Z

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัลยา สหุนิล,นางสาวชนัดดา เทียนขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
490
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การเขียนโปรแกรมระบบมาตรฐานเปิด ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CR4

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววรินยา ยอดร้อย,นางสาววริศรา สนิทขำ,นางสาวประภัสสร จันทรังษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 153 ครั้ง
491
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ระบบยืม-คืน หนังสือ แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยโปรแกรม Visual Basic ๒๐๐๘

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกลมชก เที่งตรงจิตต์,นางสาวสายธาร จันทร์ยุ,นายฟาริส มูฮาหมัดยูโซบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
492
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างสื่อบทเรียนช่วยสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชลดา ใจยั่งยืน,นางสาวมินตรา ชัยสิงห์หา,นางสาวเบญจรัตน์ กระจ่างเจนกิจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 141 ครั้ง
493
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การ์ตูนแอนิเมชั้น "วินัยและหนูดี เปิดโลกกว้างสู่รั้วขาว - น้ำเงิน" ด้วยโปรแกรม Adobe flash CS6

ชื่อผู้แต่ง : นายธวัชชัย ทองดี,นางสาวมาริษา วิลัยเลิศ,นางสาวชนกพร คงปราการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
494
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] มหัจรรย์ ตู้ปลา จากเคส

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบวรลักษณ์ สุขศรี , นางสาวกอเรี๊ยะ ศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
495
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สื่อการเรียนการสอน เรื่องระบบเครือขายเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม PowerPoint

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภณัฐ ใยดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
496
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] โต๊ะเคสอเนกประสงค์

ชื่อผู้แต่ง : นายสุทิวัช งามเปี่ยม , นายพีระพนธ์ พรหมสนธิ , นายจักรพัฒน์ เทพบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 222 ครั้ง
497
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เคสไม้ระบายความร้อน

ชื่อผู้แต่ง : นายจิรทีปต์ สุดใจ , นายโรจนินทร์ โกศัลวิตร์,นายอภิวัฒน์ จันทมณีกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 155 ครั้ง
498
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS5

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิชาดา โชคชนะ,นางสาวสุวนันท์ อุบลรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 183 ครั้ง
499
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคพัทยาด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro.๑๒

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรพิมล จันทร์พงษ์,นางสาว ณัฐริกา มูลสาย,นายลิขิต เกตุมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 153 ครั้ง
500
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนโดยโปรแกรม Macramedia Authorware ๗.๐

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิชญา โสนอ่อน,นางสาวหนึ่งฤทัย เมธีกุล,นางสาวเจนจิรา อ่อนเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 574 เรื่อง