ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีเสือนจริง AR

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจีราพร ศรีมุ่ย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
2
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย ของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 ที่สอนโดยใช้ เกมส์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง สีและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย ของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 ที่สอนโดยใช้ เกมส์
ชื่อผู้แต่ง : นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 32 ครั้ง
3
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
4
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง การพูดสื่อสารในงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ การแสดงบทบาทสมมติ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา อ่อนแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
5
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตกับสังคมไทย
สังคมและโครงสร้างทางสังคม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 37 ครั้ง
6
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตกับสังคมไทย
สังคมและโครงสร้างทางสังคม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 38 ครั้ง
7
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ในการเรียนวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 20700-1001 กรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรณ์กรวีร์ ศิริโชควีระ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
8
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ผลสัมฤทธิ์ของการขาดการความเอาใจใส่ต่อการเรียนเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : เดชา เฉยพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
9
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนระดับ ปวช. 3/2
ชื่อผู้แต่ง : นางวาสนา พานสุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 31 ครั้ง
10
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่องการสร้างจดหมายเวียน โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่องการสร้างจดหมายเวียน โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
11
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน
การไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 34 ครั้ง
12
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 35 ครั้ง
13
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสันฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่องดิจิตอลลอจิกเกต The Development of Learning Achievement by Augmented Reality (AR) on Digital Logic Gate

ชื่อผู้แต่ง : นายจักรรินทร์ ชูใหม่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 37 ครั้ง
14
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่่อง การวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ การทำแบบทดสอบ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมฤทัย บุญก่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 38 ครั้ง
15
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ความพึงพอใจของผู้เรียนในการทำแบบทดสอบ เรื่อง สัญลักษณ์มาตรฐาน DIN โดยใช้แอพพลิเคชั่น Quizizz สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพิกา ยอดดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 36 ครั้ง
16
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการเชื่อมโลหะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1/1 สาขาวิชาโลหะการ ในรายวิชา งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 2103-1001 โดยใช้ชุดฝึกทักษะงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
การพัฒนาทักษะการเชื่อมโลหะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 1/1 สาขาวิชาโลหะการ ในรายวิชา งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 2103-1001 โดยใช้ชุดฝึกทักษะงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
ชื่อผู้แต่ง : นายมนูญ วินทะไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
17
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ลอจิกเกต ที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้น ปวช.2/1 แผนก เทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ใบงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
18
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เรื่อง การประกอบเมนบอร์ด ของนักเรียน ปวส.2/1-2 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ใบงาน

ชื่อผู้แต่ง : นางสุรีย์ หนองกก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
19
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในชีวิตประจำวันระดับชั้นปวช.3/1
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในชีวิตประจำวันระดับชั้นปวช.3/1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเทียนรุ่ง เรืองอิทธินันท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 46 ครั้ง
20
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คูคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
21
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งการบ้านวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักเรียน ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี โดยการเสริมแรงทางบวก
งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งการบ้านวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักเรียน ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี โดยการเสริมแรงทางบวก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 38 ครั้ง
22
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมการจดแลคเชอร์วิชาแคลคูลัสพื้นฐาน ของนักเรียน ปวส.1/1-4 แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลโดยการใช้ การเสริมแรงทางบวก
งานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการปรับพฤติกรรมการจดแลคเชอร์วิชาแคลคูลัสพื้นฐาน ของนักเรียน ปวส.1/1-4 แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลโดยการใช้ การเสริมแรงทางบวก
ชื่อผู้แต่ง : นายชาตรี ม่วงเขาแดง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 36 ครั้ง
23
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องรับวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง
การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องรับวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง
ชื่อผู้แต่ง : นาวสาวศศิธร อมรพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 38 ครั้ง
24
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 5 การเสนอขายและการสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3/1 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer–assisted Learning)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 5 การเสนอขายและการสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3/1 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer–assisted Learning)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
25
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1002 ของนักเรียนชั้นปี ที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1002 ของนักเรียนชั้นปี ที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางประรินญา ว่องไว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
26
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.1/1-2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสิตกส์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.1/1-2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสิตกส์
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
27
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.1/1-2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสิตกส์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.1/1-2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสิตกส์
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 36 ครั้ง
28
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ของนักศึกษาชั้น ปวช.๒ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด ของนักศึกษาชั้น ปวช.๒ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุชัญญ์ญา นาชัยทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 43 ครั้ง
29
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1/5 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/5 แผนกไฟฟ้ากำลัง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 แผนกไฟฟ้ากำลัง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ประกอบด้วย ด้านเจตคติ ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลชนิดใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองจากนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน20 ชุด และได้รับกลับคืนมาครบทุกชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับข้อมูลที่ได้นำมาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ในการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านเจตคติต่อการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ทำให้มีโอกาสประกอบวิชาชีพได้ดี รองลงมาคือ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอนที่มีผลต่อความสามารถในการสอนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ รองลงมาคือ มีการวางตนและปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการสอน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู้วิธีการสอนหลายรูปแบบและเลือกมาสอนได้อย่างเหมาะสม ด้านสื่อการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน รองลงมาคือ การประยุกต์ใช้งานตรงกับวัตถุประสงค์และสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมกับสภาพเทคโนโลยีปัจจุบัน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกศสุดา ศรแผลง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 51 ครั้ง
30
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาพฤติกรรมการส่งงานตามกำหนดเวลาในรายวิชา พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Google Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายฤทธิเกียรติ สุวรรณพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
31
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ใน วิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องการลับมีดกลึง ของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาวดี สิริทรัพย์อาภา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
32
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน วิฃาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนขั้น ปวช.1 แผนกวิฃาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายบอย โคตรภักดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 42 ครั้ง
33
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชิ้นงานฝึกวัดเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : อรปรียา สรรพมุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 42 ครั้ง
34
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการลับดอกสว่าน สำหรับนักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริมสื่อ PowerPoint เรื่อง งานลับคมตัดดอกสว่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนภัสชญา คงการุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
35
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึงกลึงปอกขวา โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ชื่อผู้แต่ง : นายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 46 ครั้ง
36
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพงษ์ ทรงอาจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
37
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษดา กิ่งแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
38
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยแอพพิเคชั่นฝึกทำข้อสอบใบขับขี่ ในรายวิชาการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
1/2562
ชื่อผู้แต่ง : นายอิสระพงศ์ มาพล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
39
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการสร้างแอพพลิเคชั่น ในรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 1 โดยใช้เทคนิคการสอนการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อ VDO แบบออนไลน์เรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
1/2562
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 46 ครั้ง
40
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (2204-2008) ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
41
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ Schematic ด้วยโปรแกรม Visio ของนักเรียน ปวช.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 31 ครั้ง
42
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม การเดินสายไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ของนักเรียน ปวส. 2/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังที่สอนโดยใช้ใบงาน
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 25 ครั้ง
43
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวส.1/1 แผนกวิชาเครื่องกล
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 26 ครั้ง
44
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] เรื่องการแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา
เรื่องการแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : นายธนกิจ มากมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 24 ครั้ง
45
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การปรับปรุงการเลื่อยชิ้นงานของนักเรียนในงานฝึกฝีมือ1ในนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายนที ลอยเมฆ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 18 ครั้ง
46
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ช่วยสอนในวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา ยอดศรีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 22 ครั้ง
47
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ วิธี STEM ศึกษา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจำเริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 19 ครั้ง
48
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชีสบอล (Cheese Ball)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐชา เรียงวงษ์ นางสาวณัฐติยา พุ่มมาลี นายภูมิดล ปิยะมาตย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 103 ครั้ง
49
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมเปิดและปิดด้วยคีย์แท็ก

ชื่อผู้แต่ง : นายกฤติเดช จันทโสภณโน, นายจอมพล สุมาลย์กันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
50
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนไฟฟ้าอัตโนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถพล วงษ์ละคร, นายสุดเขต เทียมคำ, นายศุภโชค อานีกู
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 79 ครั้ง
51
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมอัตโนมัติควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น

ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิศักดิ์ กัณหา, นายศิวกร ปานเสน, นายอนุรักษ์ วรรณทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
52
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องปริ้นเตอร์ 3D

ชื่อผู้แต่ง : นายธนวัฒน์ ดอกจันทร์, นายธีรภัทร โสนาพูน, นายธนวัฒน์ ทองโชติฉัตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 77 ครั้ง
53
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมอัตโนมัติควบคุมด้วย Keytag

ชื่อผู้แต่ง : นายอภิวัฒน์ ยอดดำเนิน, นายวุฒิภัทร เจริญผล, นายศศิพงษ์ บรรเทา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
54
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องตรวจจับควันบุหรี่

ชื่อผู้แต่ง : นายธีรภัทร ธัญญะพืช, นายนพรัตน์ เอมสำราญ, นายศิรวิชญ์ พลายเถื่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
55
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดระบบเครื่องเสียง

ชื่อผู้แต่ง : นายอับดุลสอี๊ด มาทอง, นายอภินันท์ ต้นคำ, นายสหัสวรรษ ขวัญงาม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
56
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมอัตโนมัติควบคุมด้วย Keytag

ชื่อผู้แต่ง : นายพรพิพัฒน์ แป้นตระกูล, นายตะวัน กล้าหาญ , นางสาวพริมา วาราช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 33 ครั้ง
57
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนอินฟลอกราฟฟิก

ชื่อผู้แต่ง : นายสันติ บุตรเพ็ชร์, นายธนกฤต ประสพไทย, นายกฤษฎา แก้วกันทะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 51 ครั้ง
58
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนไฟฟ้าอัตโนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายอนุพงศ์ สุขเสถียร, นายหัสวรรษ โรจนณรงค์เดช, นายฤทธิรงค์ ศรีกุลวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
59
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วย Augmented Reality (AR)

ชื่อผู้แต่ง : นายพัชรพล สังข์แดง, นายสาธิต นาคำ,นางสาวกรพินธุ์ จิ้นตั่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
60
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูม้วนไฟฟ้าอัตโนมัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายเดช อุดมเชียร, นายวัฒนา เงางาม, นายปิยะ เกิดป้อม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 28 ครั้ง
61
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ประตูรักษาความปลอดภัยแบบแสกนนิ้ว

ชื่อผู้แต่ง : นายปฏิพัทธิ์ เจือใจอำนาจ, นายกฤตย ตุลาประกรณ์, นายธันยพงศ์ ค้าโค
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
62
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบควบคุมพัดลมไฟฟ้าด้วย Remote

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติศักดิ์ พุทไธสง, นายคิมหันม์ รักใคร่, นายทรงกลด แจ่มละออ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 38 ครั้ง
63
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] วิดีทัศน์แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และซีที ดีไซน์

ชื่อผู้แต่ง : นายพัทธดนย์ สอนอุ่น, นายปฏิพัทธ์ พิชัย, นายธนายุทธ นรการณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 33 ครั้ง
64
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง : แอนนา ผลไสว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
65
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน2/2561
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการไม่ส่งงานในการเรียนวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (2000-1102) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1/6 แผนกวิชาเครื่องกล(ตัวถังและสี)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
66
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช. 3/1
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 33 ครั้ง
67
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เสื้อผ้าเบื้องต้น เรื่อง การวัดตัวและการสร้างแบบเสื้อเบื้องต้น ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 37/2 ที่สอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เสื้อผ้าเบื้องต้น เรื่อง การวัดตัวและการสร้างแบบเสื้อเบื้องต้น ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 37/2 ที่สอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นายสมนึก บุญช่วยชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 27 ครั้ง
68
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม1 รหัสวิชา1401-1308 ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม1 รหัสวิชา1401-1308 ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นางนริสรา บุตรวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 36 ครั้ง
69
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่ง : นางอัญชลี บุญก่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 32 ครั้ง
70
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การนำเสนอและการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1/1-2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
งานวิจัยฉบับนี้ ชื่อ การนำเสนอและการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1/1-2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2561 ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิชานี้ พบว่า คะแนนการตอบคำถามและความกระตือรือร้นในการเรียนทีมีเกณฑ์ต่ำ ไม่ตั้งใจในการเรียน เมื่อมีการมอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่มมักจะไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน อีกทั้งคุณภาพงานออกมาไม่ดี ทำให้ได้คะแนนน้อย ซึ่งงานกลุ่มของนักเรียนมีปัญหาหลายประการ อาทิเช่น การไม่สามัคคีทำงานในกลุ่ม การมีหัวหน้ากลุ่มที่ไม่รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มไม่สามารถเป็นผู้นำกลุ่มได้ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ได้กล่าวมา พบว่าปัญหาการทำงานกลุ่มมาจากการที่นักเรียนไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และขาดสภาวะผู้นำกลุ่มในการทำงานที่ดี โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสารจากหลายๆงานวิจัย ทำให้ทราบว่า นักเรียนที่สามารถทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำได้จะส่งผลทำให้การทำงานร่วมกันประสบผลสำเร็จอย่างดีมีประสิทธิผล และส่งงานตรงเวลาได้ ดังที่จะนำเสนองานวิจัยต่อไปนี้
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกศสุดา ศรแผลง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 32 ครั้ง
71
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึงกลึงปาดหน้า ใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน

ชื่อผู้แต่ง : นายสุริยา สวัสดิ์นพรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 31 ครั้ง
72
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน2/2561
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ( 2000-1301) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายฝน พยอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 28 ครั้ง
73
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นายจารึก จารุมิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 32 ครั้ง
74
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นรหัสวิชา 2100-1005 การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรม Power Point

ชื่อผู้แต่ง : นายมนูญ วินทะไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 35 ครั้ง
75
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นรหัสวิชา 2100-1005 การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรม Power Point

ชื่อผู้แต่ง : นายมนูญ วินทะไชย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 34 ครั้ง
76
[งานวิจัย (นักเรียน)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียน ปวช. 2/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่สอนโดยใช้ใบงาน
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 29 ครั้ง
77
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน2/2561
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ( 2000-1301) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 24 ครั้ง
78
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียน ปวช. 2/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่สอนโดยใช้ใบงาน
งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 42 ครั้ง
79
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน2/2561
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ( 2000-1301) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 38 ครั้ง
80
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 5 การเสนอขายและการสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1/2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together)

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 27 ครั้ง
81
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องแกะสลักป้ายไม้ MINI CNC
Computer Numericol Control
ชื่อผู้แต่ง : นายปรีชาพล สายยศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 32 ครั้ง
82
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาเครื่องกล
ชื่อผู้แต่ง : นายวสันต์ อารีย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 35 ครั้ง
83
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ซ่อมบำรุงชุดหัวเครื่องกลึง
The Maintenance of lathe head sets
ชื่อผู้แต่ง : นายนัทธพงศ์ มิ่งขวัญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
84
[งานวิจัย (นักเรียน)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน รายวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
การวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นางสุชีรา หะสิตะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
85
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน
การปรับพฤติกรรมนักเรียนเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาเครื่องกล
ชื่อผู้แต่ง : นายวสันต์ อารีย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 37 ครั้ง
86
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เรื่องการบันทึกบัญชีซื้อขายสินค้า ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เรื่องการบันทึกบัญชีซื้อขายสินค้า ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมคิด หมั่นหาดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 37 ครั้ง
87
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Edmo do และ EchoVE ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นปวส.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Edmo do และ EchoVE ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นปวส.2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อผู้แต่ง : นายปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
88
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] student of teacher
student of teacher
ชื่อผู้แต่ง : นายเดชา เฉยพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 34 ครั้ง
89
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอร์ (Jigsaw) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต วิชาเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอร์ (Jigsaw) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต วิชาเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง : นายพลวัฒน์ ไชยศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 29 ครั้ง
90
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การสอนแบบให้รางวัลกับผู้ที่สนใจและตั้งใจเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา ยอดศรีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 25 ครั้ง
91
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหานักเรียนขาดความมีจิตบริการสาธารณะ

ชื่อผู้แต่ง : นายนที ลอยเมฆ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 24 ครั้ง
92
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
เรื่อง การใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปวส. 1/1 แผนวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่สอนโดยใช้ แบบทดสอบ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
93
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลการปรับรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การปรับรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้แต่ง : นายธนกิจ มากมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 42 ครั้ง
94
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
เรื่อง สมุดรายวันทั่วไป ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ แบบทดสอบ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสมฤทัย บุญก่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 49 ครั้ง
95
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
การเขียนโครงการของนักเรียนชั้นปวส.1/1-2 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 36 ครั้ง
96
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การพูดสาธิต ของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้ การแสดงบทบาทสมมติ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา อ่อนแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
97
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงธนบุรีของนักเรียนชั้นปวช. 1 ที่สอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
ชื่อผู้แต่ง : นางวาสนา พานสุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 30 ครั้ง
98
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนในรายวิชาภาคทฤษฏี ของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจินันท์ ปิ่นมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
99
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึง โดยการพิมพ์ลาย วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนภัสชญา คงการุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 27 ครั้ง
100
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกนกชญา ทองละมุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 28 ครั้ง
101
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 เรื่อง ตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1-2 แผนกวิชาโลหะการ ที่สอนโดยใช้วิธีจับคู่เพื่อนดูแลกัน
เรื่อง ตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1-2 แผนกวิชาโลหะการ ที่สอนโดยใช้วิธีจับคู่เพื่อนดูแลกัน
ชื่อผู้แต่ง : นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 26 ครั้ง
102
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสาย ในรายวิชาการมัคคุเทศก์ ของนักเรียนชั้นปวช. 1 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรณ์กรวีร์ ศิริโชควีระ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 26 ครั้ง
103
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานบริการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3/2 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ใบงาน

ชื่อผู้แต่ง : นางสุรีย์ หนองกก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 27 ครั้ง
104
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.1แผนกวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่2/2562
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษดา กิ่งแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 22 ครั้ง
105
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การปรับพฤติกรรมนักเรียน เรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน

ชื่อผู้แต่ง : อรปรียา สรรพมุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 27 ครั้ง
106
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.1แผนกวิชาเครื่องกล ภาคเรียนที่2/2562
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการมาเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียนในรายวิชางานจักรยานยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษดา กิ่งแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
107
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานส่งกำลังรถยนต์ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานส่งกำลังรถยนต์ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่ง : นายชโลมพร แน่นหนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 36 ครั้ง
108
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] รายการนำเที่ยว ชลบุรี - กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 31 ครั้ง
109
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
110
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การวัด และทดสอบไดโอด ให้ใช้งานได้
วัด และทดสอบไดโอด
ชื่อผู้แต่ง : นายจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
111
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Arduino ที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้น ปวช.3/2

ชื่อผู้แต่ง : นายศักดิ์ชัย ชุมไธสงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
112
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักเรียนแผนกโลจิสติกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2561 ที่สอนโดยใช้สื่อนำเสนอ Power Point ด้วย Google Sites

ชื่อผู้แต่ง : นายชาตรี ม่วงเขาแดง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 36 ครั้ง
113
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการนำออสซิลโลสโคปวัดค่าคาบเวลาและความถี่ ของนักเรียนปวช.1/1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้ใบงาน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 36 ครั้ง
114
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การนำเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง AR เป็นสื่อช่วยสอนโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศ รายวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104 2106 สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3/3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิมพิกา ยอดดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
115
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คูคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 69 ครั้ง
116
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายบอย โคตรภักดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 79 ครั้ง
117
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นการการปฏิบัติในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม2 สาขาการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
118
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องส่งวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง
การแก้ปัญหาทางการเรียน วิชาเครื่องส่งวิทยุ นักเรียนแผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริง
ชื่อผู้แต่ง : นาวสาวศศิธร อมรพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 74 ครั้ง
119
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] รายงานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/3 แผนกวิชาการโรงแรม ทวิภาคี โดยวิธีจำหน่ายอาหารจริง วิชา การเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธนภรณ์ ศิลาราช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 72 ครั้ง
120
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลในวิชาพื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ (รหัสวิชา 2128 2011) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่2 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายสุเทพ วินทะสมบัติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
121
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการแก้ปัญหา วิชาโครงการ 2 รหัสวิชา 3204 8503จากปีการศึกษา 2560 มาปรับใช้ในปี 2561 ของนักศึกษาชั้น ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2561

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
122
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การทำสื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
Four words of English vocabulary by using Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศฺริพร แสงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 86 ครั้ง
123
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การทำสื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
Four words of English vocabulary by using Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
124
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้โปรแกรม Adobe flash cs6
Teaching computer and Information for the job with program Adobe flash cs 6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวิมล โพธิ์กลิ่น นางสาวอภินันท์ ปักโคทะกัง นางสาวศรินยา คำภูษา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 93 ครั้ง
125
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นการเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดีย เพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม App Inventor Ai2
Teaching multimedia program for presentation with Program App Inventor Ai2
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสิรภัทร เสาร์แบน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 93 ครั้ง
126
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] สั่งการหลอดไฟ LED ด้วยแอพพลิเคชั่น Arduino
The invention of LED lamps with the Arduino
ชื่อผู้แต่ง : นาย กันติศา ไชยสุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 78 ครั้ง
127
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนการสอนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยโปรแกรม Android Studio ๓.๓
Creating Applications Teaching Production of print media with Program Android Studio ๓.๓
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจุฑารัตน์ สุขพร้อม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 74 ครั้ง
128
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ตู้เก็บของอิเล็กทรอนิกส์
Lockers Elextronics
ชื่อผู้แต่ง : นาย ตะวัน วรรณวิจิตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
129
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โปรแกรมการสร้างระบบฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยโปรแกรม Microsoft Access ๒๐๑๓
Student database system program Department of Computer-Business with Program Microsoft Access ๒๐๑๓
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกตุศิริ สุขสุคนธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 66 ครั้ง
130
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมตารางคานวณโดยโปรแกรม Adobe Captivate 8
Teaching media program, Table program, calculated by Adobe Captivate 8
ชื่อผู้แต่ง : นาย จตุรวิทย์ ฤทธิ์จอหอ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
131
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจด้วย โปรแกรม CourseLab ๒.๔
Creating Internet Lessons for Business with the CourseLab ๒.๔
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสาวิกา หอมจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 67 ครั้ง
132
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอน Adobe systems โดยใช้โปรแกรม Construct2
การสร้างสื่อการเรียนการสอน Adobe systems โดยใช้โปรแกรมConstruct2
ชื่อผู้แต่ง : นาย วีรวัฒน์ ล้อมสาย,นางสาว สุรัติยา แสงทอง,นายสหัสวรรษ เมี้ยนกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 63 ครั้ง
133
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชากฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Wondershare QuizCreator
Creating media to develop knowledge of computer law courses using the Wondershare QuizCreator program
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวนันท์ สถานุทัต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 67 ครั้ง
134
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาโปรแกรมสร้างโมเดลด้วยเครื่องพิมพ์ 3D
Study of model programs with 3D printers
ชื่อผู้แต่ง : นายศักดิ์สิทธิ์ ภักดีรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 49 ครั้ง
135
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอน Adobe Flash Professional CS6 ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 9
Teaching materials Adobe Flash Professional CS6 with Camtasia Studio 9
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชลธี กุดนอก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 52 ครั้ง
136
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การทำสื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
Four words of English vocabulary by using Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นาย เอกชัย แจ่มปั้นรักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
137
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจด้วยโปรแกรม CourseLab 2.4
Creating lnternet Lessons for Business with the CourseLab 2.4
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสาวิกา หอมจันทร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 50 ครั้ง
138
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจด้วยโปรแกรม CourseLab 2.4
Creating lnternet Lessons for Business with the CourseLab 2.4
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 51 ครั้ง
139
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขางาน การตลาด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
140
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง การเสนอขายและการสาธิต ในรายวิชาการขายตรง รหัสวิชา 2202 – 2102 ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 62 ครั้ง
141
[ไม่ระบุข้อมูล] การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจด้วยโปรแกรม CourseLab 2.4

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 61 ครั้ง
142
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 1 ใจเขาใจเรา
วิจัยในชั้นเรียน1/61
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
143
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 1 ร่างกายของฉัน
วิจัยในชั้นเรียน2/61
ชื่อผู้แต่ง : ว่าที่ ร.ท.อรรถพันธ์ พงษาพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 34 ครั้ง
144
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น2 (2000 1003)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน โดยวิธีการเสริมแรงจูงใจ ของนักเรียนปวช.2/1 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ชื่อผู้แต่ง : นางประรินญา ว่องไว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 37 ครั้ง
145
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง การแปลงระบบเลขฐาน ของนักเรียนชั้นปวช. 2 ที่สอนโดยใช้ วิธีการทำแบบทดสอบ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจำเริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 96 ครั้ง
146
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฎิบัติการ เกี่ยวกับ ตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นปวส.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ 2/2561

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 59 ครั้ง
147
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระดับชั้นปวส.1/1-2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยาโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 1/2561

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนฤมล สง่าเพ็ชร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
148
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำร้อนแบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้ Aruduino
Creating an Application of an Electric Kettle Automatic alltby Using Arduino
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจุฑารัตน์ พ่วงเฟื่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 57 ครั้ง
149
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเอกสารการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR)
Creating interactive learning materials.Using virtual reality technology (AR)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลวรรณ งามสะพรั่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 91 ครั้ง
150
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเกมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Tyrano Builder
The creation of further educational guidance game for undergraduate students of computer business students using program Tyrano Builder
ชื่อผู้แต่ง : นายนัทธพงศ์ แสงประกาย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 54 ครั้ง
151
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อเสมือนจริง (VR) แนะนำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
project on creating virtual Reality media introduction to business computer
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปภาวรินทร์ เข็มลา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
152
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแผนผังวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสามมิติโดยใช้โปรแกรม sketch up
How to Creating Pattaya Technical College diagram by 3-D sketch up
ชื่อผู้แต่ง : นายนรวิชญ์ ยอดบุญนอก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
153
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา แบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)
Create a Brochure At Pattaya Technical College Use Of Augmented Reality Technology (AR)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนาตาชา ทองดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 48 ครั้ง
154
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียน
การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศีกษาชั้น ปวส. ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คูคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 70 ครั้ง
155
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การแก้ปัญหาสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007) ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นายสง่า คูคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 74 ครั้ง
156
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชาฏารใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
Media teaching subjects Using the database program
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรยา แสงจุม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 161 ครั้ง
157
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
Web Application for checking student vehicle user information. Pattaya Technical College
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลพร เชื้อคำเพ็ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
158
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมตัดไฟตามอุณหภูมิด้วย Arduino
The fan cut off the temperature by Arduino
ชื่อผู้แต่ง : พชร รุ่งปลิก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
159
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบนระบบ Android โดยใช้โปรแกรม Adobe captivate ๘ และ Adobe Phonegap Build
(Instruction media Android Database Manager by Adobe Captivate ๘)
ชื่อผู้แต่ง : นายโรจนินทร์ โกศัลวิตร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 160 ครั้ง
160
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลองระบบรักษาความปลอดภัยโดยโปรแกรม Vmware
Security System Model
ชื่อผู้แต่ง : นายจิรทีปต์ สุดใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
161
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลองระบบลานจอดรถ ด้วยโปรแกรม Arduino
Mobile park system with arduino program
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว สุภาวิดา นาคฮวด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 161 ครั้ง
162
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลองการเปิด-ปิดไฟบนเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยบอร์ด Raspberry Pi
Turn on-off Light model on web browser with Raspberry Pi board
ชื่อผู้แต่ง : น.ส.บูรพา แพงสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
163
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แนะนำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6
Introduction to Business Computer Department By Adobe Premiere Pro CS6
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤติน แสงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
164
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบยืม-คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว สโรชา ทองดี 015
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
165
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เรื่อง โต๊ะอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์

ชื่อผู้แต่ง : 1.นางสาวมินตรา มาตรมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
166
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ระบบลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Development of Student Enrollment System in Business Computer Department, Academic
ชื่อผู้แต่ง : นายทศพร จันทวาท
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
167
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
creating a cooperative shop system pattaya tech
ชื่อผู้แต่ง : นายจักรพัฒน์ เทพบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 99 ครั้ง
168
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลองภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
Pattaya Technical College S imulator Using the RPG Maker MV
ชื่อผู้แต่ง : วณัฐพงศ์ ปัญญะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
169
[งานวิจัย (นักเรียน)] สถิติการลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2013
Database of Library of Pattaya Technical College using Micro Access 2013
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว อินทิรา ประทุมชัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
170
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลองเสมือนจริงตึกสุพรรณิการ์ 7 ด้วยโปรแกรม Unreal Engine 4
Simulator of Supanniga 7 building with Unreal Engine 4
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิชัย ใจตรง 064
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
171
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เคสตุ๊กตาหมีน้อย
เคสตุ๊กตาหมีน้อย
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชนิกานต์ สำราญจิต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 80 ครั้ง
172
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรมกราฟิก โดยโปรแกรม Dreamweaver CS6
Graphic Learning Media By Program Dreamweaver CS6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลักษิกา สุขลาภ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
173
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยโปรแกรมMoodle cloud ver.3.3.2+
The Development Online Lessons For Computer and information for work
ชื่อผู้แต่ง : 1.นางสาวพัชรา เพ็งจันทร์ลอน 5822040041
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 82 ครั้ง
174
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โต๊ะวางโน๊ตบุ๊ค การ์เด้น สแควร์
Garden Square Table
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวตรีนภา ไร่เงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 94 ครั้ง
175
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โปรแกรมยืม คืนหนังสือห้องสุด
Program Lend Return book Library The Library book VS.๑
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฐกานต์ เหมสุววรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 105 ครั้ง
176
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แอพพลิเคชั่นแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Application to repair computer equipment. Pattaya Technical College
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว ปริตา ญาติดอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
177
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องปอก สับกระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังลม
Automatic garlic peeler and chopper with wind power
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณธิมา โพธิ์สุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 87 ครั้ง
178
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ
Machine Separate Coins Automatio
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกุลณัฐ พันแพง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
179
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แอพจองคิวอบรมใบขับขี่ โดยโปรแกรม Thunkable
Booking a driver license training by Thunkable
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรนันท์ ร่มเจียม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 109 ครั้ง
180
[สิ่งประดิษฐ์(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เปิด/ปิดพัดลมด้วยโทรศัพท์มือถือ
(Automatic Fan by Telephone)
ชื่อผู้แต่ง : นาย จตุรพัทธิ์ สาพา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
181
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องบีบอัดขวดพลาสติก
computer of business compression bottle
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา ภักตร์วิลัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 203 ครั้ง
182
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาด้วยโปรแกรม App Inventer Ai2
Creating applications, teaching computer courses and maintenance with program App Inventor Ai2
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญจนพร พานเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 89 ครั้ง
183
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] dkilihk

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 84 ครั้ง
184
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสิ่งประดิษฐ์กล่องระบายความร้อน
creating a sonud box
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว กานดารัตน์ พานทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 92 ครั้ง
185
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสิ่งประดิษฐ์ลำโพงผ่านระบบ บลูทูธ
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ลำโพงผ่านระบบ บลูทูธ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว รุ้งธิวา ชาติแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1221 ครั้ง
186
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม maya และ port ลง unity
Creating 3D models using Maya and Port into Unity
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 219 ครั้ง
187
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ป้ายไฟoled
Signs OLED lights
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพล สิทธิวรเดช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 160 ครั้ง
188
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
E-book computer operating system
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวฐิติมา เฮ้าแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
189
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เคสไม้
Wood case
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมลธิชา ปรีชาภารกร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 166 ครั้ง
190
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] คีย์บอร์ดอเนกประสงค์
Keybord Versatile
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว จิตรลดา สังข์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 227 ครั้ง
191
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] มหัศจรรย์โฮโลแกรม 3 มิติ
The fantastic hologram
ชื่อผู้แต่ง : นายจตุพร พันธุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 248 ครั้ง
192
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] แบบจำลอง ชีวิตในรั้วโรงเรียน
School life
ชื่อผู้แต่ง : นายอัษฎาวุธ พุกสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 202 ครั้ง
193
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Adobe Flash Cs ๖
Media teaching of law by the computer program Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญารัตน์ เฟื่องคอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 206 ครั้ง
194
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] นาฬิกาตั้งโต๊ะวินเทจ
สิ่งประดิษฐ์นาพฬิกาตั้งโต๊ะวินเทจ
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา เชษฐบุรี,นายศราวุธ อยู่มา,นายจิรศักดิ์ รุ่งเรือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 158 ครั้ง
195
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอน การตัดต่อวิดีโอโปรแกรม sony vegas pro๑๒ action๑.๓๑.๕
Media teaches video editing software Sony vegas Pro12 and Action 1.31.5
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชราภรณ์ สุภาตา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
196
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] รูมเซอร์เวย์
Room Survey
ชื่อผู้แต่ง : นายนนทชัย โพธิสิม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
197
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการเรื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภูษณิศา ธงชัยกิตติคุณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 118 ครั้ง
198
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บสื่อการเรียนการสอนแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Adobe CS5 Master Collection CS5 (พื้นฐาน) โดย Adobe Joomla 2.5
The media teaching how to use program in Adobe CS5 Master Collection CS5 (Basic) by Adobe Joomla 2.5
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญารัตน์ พรมวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
199
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ด้วยโปรแกรม Visual basic
Computer media teaching and information
ชื่อผู้แต่ง : นาย อนันต์สิทธิ์ บัวสระ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 143 ครั้ง
200
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนเรื่อง การตัดต่อวีดีโอ โปรแกรม Sony Vegas Pro๑๒ โดยโปรแกรม Action ๑.๓๑.๕
Media teaches video editing software Sony Vegas Pro 12 and Action 1.31.5
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชราภรณ์ สุภาตา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 184 ครั้ง
201
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนเรื่อง การตัดต่อวีดีโอ โปรแกรม Sony Vegas Pro๑๒ โดยโปรแกรม Action ๑.๓๑.๕
Media teaches video editing software Sony Vegas Pro 12 and Action 1.31.5
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัชราภรณ์ สุภาตา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
202
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Adobe Flash Cs๖
Media teaching of law by the computer program Adobe Flash Cs๖
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญารัตน์ เฟื่องคอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
203
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนวิชากฎหมายคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Adobe Flash Cs๖
Media teaching of law by the
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
204
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนใช้โปรแกรม Adobe Lightroom6 โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas และโปรแกรม OBS
Instructional media use Adobe Lightroom6 Buy Sony Vegas and OBS
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวขวัญฤดี มูลม่อม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 189 ครั้ง
205
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] กล่องแห่งการเรียนรู้
The amazing box
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนาตาชา ทองดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
206
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างVDOแนะนำวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดย Sony Vegas
Creating videos offer technical college Pattaya By sony vegas
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปรียากร โกมาร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
207
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้หนังสือแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Developing database Using the library Department of Computer Science
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทานตะวัน สรภูมิ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 161 ครั้ง
208
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เทคนิการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรม Adobe Flash CS6
Creating CAI Technical Computer Animation By Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นายธวัชชัย ทองดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 174 ครั้ง
209
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นการเรียนระบบอาชีวะผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรมAdobe Flash Cs6
Create cartoon animation vocational education online system by Adobe Flash Cs6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมาริษา วิลัยเลิศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 160 ครั้ง
210
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องตันด้วยเกมส์ โดยโปรแกรม Adobe Flash Cs6
Creating Teaching About Computer Basic with Games By Adobe Flash CS๖
ชื่อผู้แต่ง : นางสาว นภาลัย เพียซุย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
211
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิจัยเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Camtasia Sttdio ๘
Creating teaching basic research by Camtasia Studio ๘
ชื่อผู้แต่ง : บวรลักษณ์ สุขศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 155 ครั้ง
212
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Dream Cs๖) โดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver Cs๖
(The creation of instructional media with Web development software (Dream Cs6) by Adobe Dreamweaver Cs6)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิมลรันต์ ชังวงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
213
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาแอพพลิเคชั่นวิทยาลัยเทคนิคพัทยาในระบบแอนดรอยด์ โดยใช้โปรแกรม Inventor
The development of Pattaya Technical College applications
ชื่อผู้แต่ง : นายศิริชัย สวัสดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
214
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่นของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจบนระบบแอนดรอยด์
Mobile Application (Android) Development of Business Computer Department
ชื่อผู้แต่ง : นายวิทวัส นัยเนตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
215
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6
(Web Development Computer of Business Using the Dreamweaver CS6)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวนิตย์ เขียวสี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 179 ครั้ง
216
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างและพัฒนาเว

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
217
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแบบทดสอบวัดแวววิทยาลัยเทคนิคพัทยาศึกษาโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate ๘
Building Test Brilliance Temple Pattaya Technical college BY Adobe Captivate 8
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา โรจนพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 155 ครั้ง
218
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] งานวิจัยคร

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 105 ครั้ง
219
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดจำลองแยกน้ำมันออกจากน้ำ

ชื่อผู้แต่ง : นายทวีพงษ์ นาควงษ์, นายอนิรุทธิ์ ศรีพงษ์ยิ่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 141 ครั้ง
220
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] หัวลากวีลแชร์ (Tractor Wheel Chairs)

ชื่อผู้แต่ง : นายนฤเบศร์ มกรนันท์, นายกฤตินนท์ กันประกอบ, นายสิรภพ เชียงปู่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 149 ครั้ง
221
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างคู่มือการใช้เครื่องแกะสลักป้ายไม้Mini CNC

ชื่อผู้แต่ง : นายวีระศักดิ์ อาจศึก, นายวรายุทธ ปั้นประสงค์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 158 ครั้ง
222
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องแกะสลักป้ายไม้ MINI CNC

ชื่อผู้แต่ง : นายจีรวุฒิ ตินตะบุระ, นายสรุสิทธิ์ ในจิตร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
223
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องอัดฟางด้วยมือโยก

ชื่อผู้แต่ง : นายดนุพล ดำเอี่ยม, นายอัศรา เมฆลา, นายกอบพงษ์ ศุขประกอบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 886 ครั้ง
224
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องหั่นผัก

ชื่อผู้แต่ง : นายวีรยุทธ ล้ำเลิศ, นายพัสกร นาคอิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 148 ครั้ง
225
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] รถเข็นอเนกประสงค์ของผู้สูงอายุ

ชื่อผู้แต่ง : นายทรงวุฒิ ตี๋วุฒิวงค์, นายพงษ์สิริ วัฒนากังชัย, นายอนุวัฒน์ คงเมือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 138 ครั้ง
226
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องดักยุง

ชื่อผู้แต่ง : นายธนพล ปานกุล, นายณภัทร กิมศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
227
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องปอกมะพร้าวอ่อน

ชื่อผู้แต่ง : นายนราวุฒิ งานการ, นายเอกพงศ์ ไตรยะถา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 187 ครั้ง
228
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดทดลองวงจรดิจิตอล

ชื่อผู้แต่ง : นายวสันต์ คุตปราณี, นายภัทรพงศ์ ไชยจันทร์, นายธนกร ประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
229
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอน วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

ชื่อผู้แต่ง : นายธนวัฒน์ เอี่ยมวงษา, นายปรัชญา กาหลง, นายขุนณรงค์ สว่างศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
230
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บอร์ด LED แสดงผล

ชื่อผู้แต่ง : นายศรีลากร มากคุณ, นายสิรภพ จารุชัยสิทธิกุล, นายชนัฐ เรืองจ้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 138 ครั้ง
231
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (๒๒๐๔-๒๐๐๘) โดยใช้ โปรแกรม Authorware ๗.๐๒

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรอุมา ภูสีดิน, นางสาวสุวรรณี บุญพิทักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 164 ครั้ง
232
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดสาธิตวงจรดิจิตอล

ชื่อผู้แต่ง : นายปิยพันธ์ ศิริวรรณ, นางสาวกันต์ฤทัย นรสาร, นางสาวรมิตา เชื้อวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
233
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องตรวจจับซีลาย

ชื่อผู้แต่ง : นายธงชัย อิทปัดถา, นายสุทธิชัย ไขรัมย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
234
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดสาธิตการควบคุมระบบไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต

ชื่อผู้แต่ง : นายอดิศักดิ์ คุ้มสมุทร, นายจตุพร เตียววณิชกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
235
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติชาติ ปรีชา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 167 ครั้ง
236
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] มหัศจรรย์กระเป๋าเฟอร์นิเจอร์โน๊ตบุค
มหัศจรรย์กระเป๋าเฟอร์นิเจอร์โน๊ตบุค
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอภิญญา อาลอ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 150 ครั้ง
237
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] กระดานหรรษา
กระดานหรรษา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภาวิดา นาคฮวด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
238
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Flip Album Pro ๖.๐
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Flip Album Pro ๖.๐
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฎธณิชา อินบัว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
239
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาทักษะบัญชีด้วยรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ “ไข่แท่ง”

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวลักษณา ฉลองดํารงค์, นางสาวกุลธิดา บุญเก่า, นางสาวจันจิรา จันทร์ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
240
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดสาธิตระบบป้องกันอัคคีภัยจากแก๊สรั่วเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นายธนวัฒน์ ศรีวิลัย, นายณัฐพล อยู่ดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
241
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องอบข้าวหลาม

ชื่อผู้แต่ง : นายมนต์ตรี ทุยหน้าเมือง, นายสมบูรณ์ เทพบรรจง, นายสุขพัฒน์ แซ่ตั้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
242
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] หุ่นยนต์เก็บขยะควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ

ชื่อผู้แต่ง : นายขวัญชัย แสงรักษ์, นายธีรศักดิ์ ทับคา, นายอายุวัตร ดอกแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
243
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องแวคคั่มจากคอมเพรช์เซอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายชลาคม ทรัพย์ประเสริฐ, นายมาวิน จิตรถิ่น, นายกิติพงศ์ ศีรษะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
244
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องบดใบไม้

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววีนัส สายศิล, นางสาวดลธนัญ สินกลิ่น, นางสาวสุพิชชา กาญจนยุทธพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
245
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] น ้ำพุอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ บุญเพ็ง, นายสิทธิศักดิ์ เชียมขุนทด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 143 ครั้ง
246
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาทักษะบัญชีด้วยรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ “ปังกล้วยทอด”

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบาหยัน เสนานิคม, นางสาวสุวนันท์ พันธ์นิล, นางสาวเอื้องฟูา สืบสิงห์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 148 ครั้ง
247
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาทักษะบัญชีด้วยรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ “ลูกชิ้นปิ้งนาจิ้มรสเด็ด”

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกชกร กลิ่นตลบ, นางสาวคัคนา เพชรกล้า, นางสาวกรธิดา เกษนิกรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
248
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัฒนาทักษะบัญชีด้วยรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ “ไก๊ไก่ไก๊ไก่”

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศรัญญา ชากลาง, นางสาวเปรมฤทัย ละออเอี่ยม, นางสาวกุลธิดา ชัยชนะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
249
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การพัฒนาทักษะบัญชีด้วยรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ “เขย่าไก่ชีส”

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเมธาวี บุญมี, นางสาวกชกร บกบน, นางสาวรังสิยา ประคองวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 159 ครั้ง
250
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ตู้พ่นสีโครเมียม

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศกร อุปคำ, นายวลงกรณ์ ถวายทรัพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 167 ครั้ง
251
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศธร อินทร์มี, นายวัจน์กร ตะลุดตะกำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 241 ครั้ง
252
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การเขียนแบบจักรยานออกกำลังกายชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือดัวยโปรแกรมSolid work

ชื่อผู้แต่ง : นายจีรวัฒน์ บุญมา, นายธวัชชัย นาสกาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
253
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ชื่อผู้แต่ง : นายภาสกร ตรีพยัคฆ์, นางสาวรัตเนนทร กล่อมเกลี้ยง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
254
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบมีปฏิสัมพันธ์
การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบมีปฏิสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิศักดิ์ สุระเสน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
255
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ถังแยกขยะอัตโนมัติ
ถังแยกขยะอัตโนมัติ
ชื่อผู้แต่ง : นายนภัส สุวรรณคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
256
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง กฎหมายพาณิชย์โดยโปรแกรม
การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง กฎหมายพาณิชย์โดยโปรแกรม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่งนภา คำมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 141 ครั้ง
257
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] รถตู้บริการชุมชน
รถตู้บริการชุมชน
ชื่อผู้แต่ง : นายทนงศักดิ์ สุขประเสริฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 148 ครั้ง
258
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมด้วยโทรศัพท์มือถือ
เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมด้วยโทรศัพท์มือถือ
ชื่อผู้แต่ง : นายผจญ น้อยคำเมือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
259
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๖
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๖
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญจนพร บัวสำลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
260
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
เว็บไซต์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริลักษณ์ กงทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
261
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๕
การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๕
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิไลวรรณ ขันสัมฤทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 161 ครั้ง
262
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] โต๊ะเคสอเนกประสงค์
โต๊ะเคสอเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทิวัช งามเปี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
263
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนความหมายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AdobeFlashcs๓
สื่อการเรียนการสอนความหมายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AdobeFlashcs๓
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวิภา สิมลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
264
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรพิมล จันทร์พงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
265
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ๘ Learning about computer
สื่อการเรียนรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ๘ Learning about computer
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤติน แสงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
266
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เคสไม้ระบายความร้อน
เคสไม้ระบายความร้อน
ชื่อผู้แต่ง : นายจิรทีปต์ สุดใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
267
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS๕
การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS๕
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิชาดา โชคชนะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
268
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยโปรแกรม
การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยโปรแกรม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิชญา โสนอ่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 143 ครั้ง
269
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การจัดทำคู่มือภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเมืองพัทยา
การจัดทำคู่มือภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเมืองพัทยา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนัชริกา นิ่มมณีวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 148 ครั้ง
270
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาความน่าจะเป็นในการลงทุนธุรกิจร้านนมและเบเกอรี่ภายใต้ชื่อ"เค้กบ้านจูน"(เขตชุมชนบ่อวิน)
การศึกษาความน่าจะเป็นในการลงทุนธุรกิจร้านนมและเบเกอรี่ภายใต้ชื่อ"เค้กบ้านจูน"(เขตชุมชนบ่อวิน)
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรพิมล เอมกระโทก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 141 ครั้ง
271
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับ Happy Farm Hydroponics
การวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับ Happy Farm Hydroponics
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปาริชาต เณรแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
272
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การวางระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของร้านไข่มุกวินเทจสเต็กเฮ้าส์
การวางระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของร้านไข่มุกวินเทจสเต็กเฮ้าส์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพัทธ์ธีรา บุตรโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
273
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาต้นทุนทางการเกษตรเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเพื่อการลงทุน
การศึกษาต้นทุนทางการเกษตรเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเพื่อการลงทุน
ชื่อผู้แต่ง : ่นางสาวสุกัญญา สุขประสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
274
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] จัดทำคู่มือ การออมเงินโดยการซื้อสลากออมสินของธนาคารออมสิน
จัดทำคู่มือ การออมเงินโดยการซื้อสลากออมสินของธนาคารออมสิน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเนาวรัตน์ สาคร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 155 ครั้ง
275
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ศึกษาการวางระบบบัญชีสินค้าคงเหลือโดยการใช้โปรแกรม NS Easy Professional ของ ร้านรัฐกิตติ์ค้าส่ง
ศึกษาการวางระบบบัญชีสินค้าคงเหลือโดยการใช้โปรแกรม NS Easy Professional ของ ร้านรัฐกิตติ์ค้าส่ง
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิสา นาคจินดา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 204 ครั้ง
276
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาความน่าจะเป็นในการลงทุนธุรกิจไปรษณีย์เอกชน ซอยเขาตาโลและซอยเนินพลับหวาน
การศึกษาความน่าจะเป็นในการลงทุนธุรกิจไปรษณีย์เอกชน ซอยเขาตาโลและซอยเนินพลับหวาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรรณิกา ใจซื่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 158 ครั้ง
277
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์แฟมิลีมาร์ทกับเซเว่น อีเลฟเว่น ในซอยเนินพลับหวาน
การศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์แฟมิลีมาร์ทกับเซเว่น อีเลฟเว่น ในซอยเนินพลับหวา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเพชรลดา บุญมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
278
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดอุปกรณ์ช่วยสอนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ชุดอุปกรณ์ช่วยสอนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิตยา ไทยเมืองทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 168 ครั้ง
279
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] กระดาษสาจากใบเตยหอม
กระดาษสาจากใบเตยหอม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวหนึ่่งฤทัย กรมนารถ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
280
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ยาหม่องมะกรูด
ยาหม่องมะกรูด
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวผกามาส ปะวะภูชะโก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
281
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] รีสอร์ทในหลอดแก้ว
รีสอร์ทในหลอดแก้ว
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทร์ทิพย์ เรียกกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 149 ครั้ง
282
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] Tarvel Dream World Chatuchak Market hour ago Pathum Thani
Tarvel Dream World Chatuchak Market hour ago Pathum Thani
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนราทิพย์ สังสิมมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 186 ครั้ง
283
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] Healing Journeys Measure
Healing Journeys Measure
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุธิตา บุญมาเลิศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
284
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ทัวร์ จังหวัด นครนายก
ทัวร์ จังหวัด นครนายก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภัสสรา หนูน้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 170 ครั้ง
285
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ทัวร์ จังหวัด นครนายก
ทัวร์ จังหวัด นครนายก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุภัสสรา หนูน้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 153 ครั้ง
286
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ทัวร์ จังหวัด ปราจีนบุรี-นครนายก
ทัวร์ จังหวัด ปราจีนบุรี-นครนายก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญญ์ชยาวีร์ ศรสุวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
287
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ชีสเค้ก แฟนซี
ชีสเค้ก แฟนซี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเปรมรัศมี เทียนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 160 ครั้ง
288
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บอร์ดี้ไวน์ สครับ
บอร์ดี้ไวน์ สครับ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวไอรดา คงไทย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
289
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] ศิลปะในการพับผ้าแนบกิ้น
ศิลปะในการพับผ้าแนบกิ้น
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุดารัตน์ เลิศนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 185 ครั้ง
290
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์ขายอาหารออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ขายอาหารออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นายพิทักษ์ สงวนพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
291
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยผ่านระบบ KM
เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยผ่านระบบ KM
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรัชดาภรณ์ โต๊ะชาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
292
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และการลงโปรแกรมซอฟแวร์โดย Macromedia Author ware
การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และการลงโปรแกรมซอฟแวร์โดย Macromedia Author ware
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิลาภรณ์ ตันเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
293
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์ขายกาแฟเพื่อสุขภาพออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ขายกาแฟเพื่อสุขภาพออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นายศราวุฒิ วิมลกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 155 ครั้ง
294
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่น RMS บนระบบแอนดรอยด์
การสร้างแอพพลิเคชั่น RMS บนระบบแอนดรอยด์
ชื่อผู้แต่ง : นายหัตถชัย จิตร์สาคร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 209 ครั้ง
295
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดย Mutohor ware 7.01
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดย Mutohor ware 7.01
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยภรณ์ โมราวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
296
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชลธิชา บรรจงปรุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
297
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมนิยมเสียงเพลง
พัดลมนิยมเสียงเพลง
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิวัชรา แสงทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 145 ครั้ง
298
[โครงการ(นักเรียน นักศึกษา)] การปูเตียงขั้นพื้นฐาน
การปูเตียงขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสายทิพย์ พ่มเพชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
299
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] สื่อการเรียนการสอน online วิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดย Adobe dreaweaver cs6
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดย Adobe dreaweaver cs6
ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถพล เจริญสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 167 ครั้ง
300
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เครื่องมือเปลี่ยนซีลก้านวาล์ว
เครื่องมือเปลี่ยนซีลก้านวาล์ว
ชื่อผู้แต่ง : นายธนกฤษฎ์ อารีย์,นายชาณุวัฒน์ แตงเจริญ,นายธาราดล คชเสนีย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
301
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ อเนกประสงค์
ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ อเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายพีรพล แซ่ย่าง,นายวัชรากร สุนันต๊ะ,นายภูไม ทองจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
302
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การออกแบบโพเดียมอเนกประสงค์
การออกแบบโพเดียมอเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายสุรินทร์ ทองเหลือง,นายพิรุณ น้อยกลาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
303
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ารถตู้อเนกประสงค์
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ารถตู้อเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายภูริชญ์ รักเมียน,นายสยุมภู จันทเต็ง,นายวรากร ทองยัง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
304
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] โครงสร้างรถกอล์ฟ
โครงสร้างรถกอล์ฟ
ชื่อผู้แต่ง : นายวรพล ริยะจันทร์,นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสมโชติ,นายคุณากร อำนวย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
305
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ระบบลมนิวแมติกส์
ระบบลมนิวแมติกส์
ชื่อผู้แต่ง : นายฉันทวัฒน์ แก้ววันทา,นายจารุวัฒน์ มหารส,นายอดิเทพ นาคสมบูรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
306
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ทำสีรถตู้อเนกประสงค์
ทำสีรถตู้อเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายภาณพงศ์ แสวงหาทรัพย์,นายอดิเรก ซิงค์,นายชายแดน ชูวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 110 ครั้ง
307
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ปรับปรุงสีรถยนต์ toyota
ปรับปรุงสีรถยนต์ toyota
ชื่อผู้แต่ง : นายโชคชัย นาคนวล,นายจักรกฤษณ์ สมพร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
308
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ตู้เติมลมอัตโนมัติ
ตู้เติมลมอัตโนมัติ
ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติธร แสนรัง,นายธราดล สมสถาน,นายธาราชล เทพนาค
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
309
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ตู้เก็บอุปกรณ์
ตู้เก็บอุปกรณ์
ชื่อผู้แต่ง : นายสุภาพ รู้ยืนยง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
310
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบเครื่องล่างรถตู้ fix it center 2
ซ่อมบำรุงระบบเครื่องล่างรถตู้ fix it center 2
ชื่อผู้แต่ง : นายปรเมทร์ แสงสุข,นายเกรียงศักดิ์ ศรีประทุม,นายไกรวิทย์ คงมั่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
311
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบเครื่องล่างรถตู้ fix it center 1
ซ่อมบำรุงระบบเครื่องล่างรถตู้ fix it center 1
ชื่อผู้แต่ง : นายคาวิน ศรีกระสุน,นายธนวัฒน์ ศรีราตรี,นายจตุรงค์ บุญเพิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
312
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบเครื่องล่างรถยนต์ toyota
ซ่อมบำรุงระบบเครื่องล่างรถยนต์ toyota
ชื่อผู้แต่ง : นายเฉลิมชัย กระจ่างศิลป์,นายสถาพร แก้วสีนวน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
313
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบเครื่องล่างรถตู้อเนกประสงค์
ซ่อมบำรุงระบบเครื่องล่างรถตู้อเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายพนม ปลีกะมล,นายพิเชษฐ สหศาสตร์,นายภาณุวัฒน์ จันทร์ดิษฐ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
314
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เครื่องดูุดน้ำมันเบรก
เครื่องดูุดน้ำมันเบรก
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิพร ประหวั่น,นายพงศธร พวงร้อย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
315
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] โกคาร์ท ระบบหัวฉีด
โกคาร์ท ระบบหัวฉีด
ชื่อผู้แต่ง : นายรัชชานนท์ เพชรทอง,นายสหชัย สาสิทธิ์,นายพิสิษฐ ทองเกิด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
316
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การออกแบบโพเดียมประชาสัมพันธ์
การออกแบบโพเดียมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่ง : นายปกาสิต หาญกล้า,นายศักดิพงษ์ วงษ์วันดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
317
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การออกแบบตู้ลำโพง
การออกแบบตู้ลำโพง
ชื่อผู้แต่ง : นายบัญชา สายศร,นายพิทญา ชูจิตต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
318
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบส่งกำลังรถยนต์ toyota
ซ่อมบำรุงระบบส่งกำลังรถยนต์ toyota
ชื่อผู้แต่ง : นายอุดมทรัพย์ ริดเม้า,นายสุริยพงศ์ บานเย็น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
319
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบส่งกำลังรถตู้อเนกประสงค์
ซ่อมบำรุงระบบส่งกำลังรถตู้อเนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายชัชวาล พ่วงอ่อน,นายนฤพล เทียนมณี,นายองอาจ มีวัฒนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
320
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายตุลา ประสมทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
321
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ารถยนต์
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ารถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายจิตรภณ เจริญสุข,นายวิษณุ คันธารราษฎร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
322
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
ชื่อผู้แต่ง : นายวิเชษฐ อ่ำพึ่ง, นายนัธสิทธิ์ หอมดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
323
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซ่อมบำรุงระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์
ซ่อมบำรุงระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายทนากิจ เกตุทอง, นายวุฒิชัย ไชยแสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
324
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] รถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
รถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ชื่อผู้แต่ง : นายวายุ แสงอุไร, นายคุณากร จิตรเย็น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
325
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายพูลสวัสดิ์ จันทร์เพ็ญ,นายกิตติพงษ์ บุตราช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
326
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] งานระบบปรับอากาศรถยนต์
งานระบบปรับอากาศรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายรัฐศาสตร์ เกษมศิริ,นายชัยสิทธิ์ พุทธิภาพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 95 ครั้ง
327
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การออกแบบตู้เก็บอุปกรณ์รถหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
การออกแบบตู้เก็บอุปกรณ์รถหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ชื่อผู้แต่ง : นายทนงศักดิ์ ประเสริฐสุข,นายอรรคชัย สอนศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 118 ครั้ง
328
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ตู้เก็บอุปกรณ์รถหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ตู้เก็บอุปกรณ์รถหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ชื่อผู้แต่ง : นายศรายุทธ ทับทิม,นายนรุตม์ แจ่มสว่าง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
329
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ชุดสาธิตระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิเกียรติ กากแก้ว, นายเกียรติศักดิ์ แสงสว่าง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
330
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ชุดสาธิตหลักการทำงานเครื่องยนต์ 6 สูบ 4 จังหวะ
ชุดสาธิตหลักการทำงานเครื่องยนต์ 6 สูบ 4 จังหวะ
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิเกียรติ นาดี, นายณัฐพงศ์ เย็นใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
331
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ชุดสาธิตหลักการทำงานเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ
ชุดสาธิตหลักการทำงานเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ
ชื่อผู้แต่ง : นายวัชรากร คงมั่น, นายอนุพร ทองชมภู
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 165 ครั้ง
332
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การออกแบบโครงสร้างชุดโพเดียม
การออกแบบโครงสร้างชุดโพเดียม
ชื่อผู้แต่ง : นายดนัย ปะอ้าย , นายสุทธิภัทร พ่วงอ่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
333
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์
ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่ง : นายอนุชาติ จั่นเที่ยง , นายอนุวัฒน์ กุลสิงห์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
334
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] งานซ่อมเครื่องยนต์
งานซ่อมเครื่องยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นานอนุรักษ์ บุญสังข์ , นายกรกฎ ยินดีสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
335
[ไม่ระบุข้อมูล] บทเรียนคอมพิวเตอร์สอนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และการลงโปรแกรมซอฟท์แวร์ โดยโปรแกรม macromedia Author Ware

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิลาภรณ์ ตันเจริญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 145 ครั้ง
336
[ไม่ระบุข้อมูล] สื่อการเรียนการสอนใช้โปรแกรม Adobe Captivate 7.0 โดยโปรแกรม Adobe Captivate 7.0

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่งนภา วงษาสืบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 118 ครั้ง
337
[ไม่ระบุข้อมูล] การใช้โปรแกรมAdobe Dreamweaver cs6 โดยโปรแกรม Mutohorware 7.01

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยภรณ์ โมราวรรณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
338
[ไม่ระบุข้อมูล] การสร้างสื่อการเรียนการสอน Photoshop cs6 โดยโปรแกรม Captivate 5.5

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนา แป้งหอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
339
[ไม่ระบุข้อมูล] การสร้างสื่อการเรียนการสอน Photoshop cs6 โดยโปรแกรม Captivate 5.5

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนา แป้งหอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
340
[ไม่ระบุข้อมูล] โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล(2204-2008) โดยโปรแกรม Authorware 7.02

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรอุมา ภูสีดิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
341
[ไม่ระบุข้อมูล] การสร้างสื่อการเรียนการสอน Photoshop CS ๖ โดยโปรแกรม Captivate ๕.๕

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัศนา แป้งหอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
342
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่น RMS
แอพพลิเคชั่น
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิศักดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 170 ครั้ง
343
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] การสร้างแอพพลิเคชั่น RMS
แอพพลิเคชั่น
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
344
[งานวิจัย (นักเรียน)] เว็บไซต์ขายกาแฟเพื่อสุขภาพออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง : นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สีหานนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
345
[งานวิจัย (นักเรียน)] เว็บไซต์ขายอาหารออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง : นายพิทักษ์ สงวนพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
346
[งานวิจัย (นักเรียน)] เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยผ่านระบบ KM

ชื่อผู้แต่ง : นางสาว รัชดาภรณ์ โต๊ะชาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
347
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนonlineวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถพลเจริญสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
348
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างสื่อการเรียนการสอนonlineวิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถพลเจริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
349
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] พัดลมนิยมเสียงเพลง

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิวัชรา แสงทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
350
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรนิภา ดอกนางแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
351
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] แบตสำรอง อเนกประสงค์

ชื่อผู้แต่ง : น.ส. ภคพร แสนสิงห์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
352
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] ชุดอุปกรณ์ช่วยสอนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิตยา ไทยเมืองทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 119 ครั้ง
353
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชลธิชา บรรจงปรุ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
354
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง การใช้โปแกรมตารางคำนวณ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver cs๕

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิมลรัตน์ ชังวงค์,นายเศรษฐวัฒน์ ศรีม่วง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
355
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การ์ตูนAnimation เรื่องพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ว่าด้วยการกระทำผิด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเบญจวรรณ ปัสสาพันธ์,นางสาวยศวดี ผลบุตร,นางสาวกนกพร ไชยมงคล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
356
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] มหัศจรรย์โต๊ะสวยจากคีย์บอร์ด

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิภาพร ปากวิเศษ,พัชระ งามบุญแก้ว,นางสาวสุวนิตย์ เขียวสี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
357
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างระบบการจัดฐานข้อมูล ครุภัณฑ์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Microsoft Access ๒๐๑๐

ชื่อผู้แต่ง : นายชาญณรงค์ สุดใจรัก,นางสาวเกนลิน,เพ็ชรในบ่อ,นางสาวณัฐมล เทียนมณี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
358
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] มหัจรรย์คอมพิวเตอร์แห่งอนาคต

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววริษ เซ็นสุรีย์,นายศิริซัย สวัสดี,นางสาวธนัชชา แก้วผ่องศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
359
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นพยัญชนะ A-Z

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัลยา สหุนิล,นางสาวชนัดดา เทียนขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
360
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นพยัญชนะ A-Z

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัลยา สหุนิล,นางสาวชนัดดา เทียนขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
361
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การเขียนโปรแกรมระบบมาตรฐานเปิด ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CR4

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววรินยา ยอดร้อย,นางสาววริศรา สนิทขำ,นางสาวประภัสสร จันทรังษี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
362
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ระบบยืม-คืน หนังสือ แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยโปรแกรม Visual Basic ๒๐๐๘

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกลมชก เที่งตรงจิตต์,นางสาวสายธาร จันทร์ยุ,นายฟาริส มูฮาหมัดยูโซบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
363
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างสื่อบทเรียนช่วยสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชลดา ใจยั่งยืน,นางสาวมินตรา ชัยสิงห์หา,นางสาวเบญจรัตน์ กระจ่างเจนกิจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
364
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การ์ตูนแอนิเมชั้น "วินัยและหนูดี เปิดโลกกว้างสู่รั้วขาว - น้ำเงิน" ด้วยโปรแกรม Adobe flash CS6

ชื่อผู้แต่ง : นายธวัชชัย ทองดี,นางสาวมาริษา วิลัยเลิศ,นางสาวชนกพร คงปราการ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
365
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] มหัจรรย์ ตู้ปลา จากเคส

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวบวรลักษณ์ สุขศรี , นางสาวกอเรี๊ยะ ศิริ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
366
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สื่อการเรียนการสอน เรื่องระบบเครือขายเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม PowerPoint

ชื่อผู้แต่ง : นายศุภณัฐ ใยดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
367
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] โต๊ะเคสอเนกประสงค์

ชื่อผู้แต่ง : นายสุทิวัช งามเปี่ยม , นายพีระพนธ์ พรหมสนธิ , นายจักรพัฒน์ เทพบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 170 ครั้ง
368
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เคสไม้ระบายความร้อน

ชื่อผู้แต่ง : นายจิรทีปต์ สุดใจ , นายโรจนินทร์ โกศัลวิตร์,นายอภิวัฒน์ จันทมณีกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
369
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS5

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววิชาดา โชคชนะ,นางสาวสุวนันท์ อุบลรัตน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
370
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] วิดีโอแนะนำวิทยาลัยเทคนิคพัทยาด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro.๑๒

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรพิมล จันทร์พงษ์,นางสาว ณัฐริกา มูลสาย,นายลิขิต เกตุมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
371
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนโดยโปรแกรม Macramedia Authorware ๗.๐

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิชญา โสนอ่อน,นางสาวหนึ่งฤทัย เมธีกุล,นางสาวเจนจิรา อ่อนเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
372
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม DreamWeaver CS๖

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกัญจนพร บัวสำลี , นางสาวสโรชินี จ่างเจริญ,นางสาวศศิวิมล ภูเดช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
373
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Flip Album Pro 6.0

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณัฎธนิชา อินบัว,นางสาวรัชดาวรรณ โปธิแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
374
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เว็บไซต์พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริลักษณ์ กงทอง,นางสาวพิมพ์ชนก จรรยาวงศ์สว่าง,นางสาวยุภาพรรณ สอนเสนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
375
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สื่อการเรียนความหมายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS๓

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวิภา สิมลี,นางสาววาสนา ทองคำแสง,นายนพรัตน์ เกิดขาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
376
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติชาติ ปรีชา,นางสาวอรยา แสงจุม,นางสาวกนกพร สายกระสุน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
377
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้ยานพาหนะแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม visual basic 2008

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวตรีนภา ไร่เงิน,นางสาวกมลพร เชื้อคำเพ็ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
378
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ชุดกระเป๋าเฟอร์นิเจอร์โน้ตบุค

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอภิญญา อาลอ,นายโกวิท เหลี่ยมบาง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
379
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่องกฏหมายพาณิชย์โดยโปรแกรม Adobe Flash Cs 6

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรวรรณ โต๊ะเหม ,นางสาวรุ่งนภา คำมา,นางสาวรุ่งทิวา จันทร์ดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
380
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างเว็บไซต์ เรื่องการปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๕

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพิยดา คล้อยสมัย,นางสาวนงลักษณ์ ภู้จุ้ย,นางสาววิไลวรรณ ขันสัมฤทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
381
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] กระดานหรรษา

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอรวรรณ พะรินรัมย์,นางสาวสุภาวิดา นาคฮวด,นางสาวนวภรณ์ พาอุ่นใจ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
382
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สื่อการเรียนรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Camtasai Studio ๘

ชื่อผู้แต่ง : นายกฤติน แสงจันทร์,นางสาวสุปรีดา บุตราช,นางสาวบูรพา แพงสวัสดิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
383
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องอัดกระป๋องด้วยแรงปั่นจักรยาน

ชื่อผู้แต่ง : สุรศักดิ์ จิตบรรเทา สาคร อ้นประเสริฐ ธนภูมิ ปรีเลขา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
384
[สิ่งประดิษฐ์(นักเรียน นักศึกษา)] เครื่องแกะสลักป้าบชื่อ มินิซีเอ็นซี

ชื่อผู้แต่ง : นายจีรวุฒิ ตินตะบุระ นายสุนสิทธิ ในจิตร์ นายอุเทน จงเพียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 103 ครั้ง
385
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] ชุดสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Power Point รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ช่วยสอน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกาญจนา ยอดศรีคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
386
[งานวิจัย (นักเรียน)] ระบบการหล่อเย็นเครื่องกลึง ชนิดน้ำมันหล่อลื่น

ชื่อผู้แต่ง : นายสามารถ หวังคุ้มกลาง,นายธีระศํกดิ์ วงษ์จันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
387
[งานวิจัย (นักเรียน)] ระบบการหล่อเย็นเครื่องกลึง ชนิดน้ำหล่อเย็น

ชื่อผู้แต่ง : นายประสงค์ ปวงประชัง , นายอนุวัฒน์ เนีรสันเทียะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
388
[งานวิจัย (นักเรียน)] เครื่องเก็บใบไม้

ชื่อผู้แต่ง : นายปิยนันท์ อุดหนุน,นายอุเทน จงเพียร,นายธันวา แจ่มรอด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
389
[งานวิจัย (นักเรียน)] การทำ CAD/CAM ด้วยโปรแกรม ArtCAM

ชื่อผู้แต่ง : นายพงศกร ชัยลังกา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
390
[งานวิจัย (นักเรียน)] สื่อการสอนการใช้เครื่องแกะสลัก Mini CNC

ชื่อผู้แต่ง : นายศิริชัย อยู่ทรัพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
391
[งานวิจัย (นักเรียน)] การเขียนแบบเครื่องแกะสลักมินินซีเอ็นซีด้วยโปรแกรม Solid work

ชื่อผู้แต่ง : นายสุวรรณ เพชรกล้า
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
392
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ป้ายนับคะแนนดิจิตอลกีฬาวอลเลย์บอล

ชื่อผู้แต่ง : นายภณธเนศ ลักษณะสุต รหัส 5631280001
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
393
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ป้ายนับคะแนนดิจิตอลกีฬาฟุตซอล

ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถชัย ฉลองดำรงค์ รหัสนักศึกษา 5631280007
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
394
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายธนภัทร พานทอง รหัสนักศึกษา 5631280002
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
395
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Microsoft Powerpoint 2010

ชื่อผู้แต่ง : นายศิรสิทธ์ แซ่เก๊า รหัสนักศึกษา 5631280003
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 153 ครั้ง
396
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Visual Basic 2008

ชื่อผู้แต่ง : นายภุชงค์ แก้ววรรณรัตน์ รหัสนักศึกษา 5631280012
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
397
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

ชื่อผู้แต่ง : นายไชยรัตน์ ชาวเกาะใหม่ รหัสนักศึกษา 5631280010
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
398
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ชื่อผู้แต่ง : นายธนวัฒ์ ง่วนดา รหัสนักศึกษา 5631280005
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
399
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นายจิรยุทธ แซ่ซื้อ รหัสนักศึกษา 5631280008
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 159 ครั้ง
400
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] วิจัยครู
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โครงสร้างข้อมูลอัลกอรึทึม รหัส 3204-2006 ของนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารการสอน ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น
ชื่อผู้แต่ง : อ.ภคมน หวังวัฒนากูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
401
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างเว็บไซต์ โดย Macromedia Authoware 7.0
CAI, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, เว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมลิสา พีระชัย, นางสาวชนัญญา ประกอบคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
402
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การออกแบบเว็บไซต์ขายหนังสือนิยายออนไลน์
เว็บไซต์, e-commerce, หนังสือนิยาย
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนพรัตน์ ยอดสันเทียะ, นางสาวพัชรี คงสุขา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
403
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บทเรียนช่วยสอนการใช้โปรแกรม adobe illustrator cs4 ฉบับเวิร์คช็อป(โดยโปรแกรม adobe flash cs4 professional)
บทเรียนช่วยสอน, cai, illustrator cs4
ชื่อผู้แต่ง : นาสาววิภาวรรณ อินทระแก้ว, นางสาวอลิสา หงษ์เวียงจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
404
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] พลังงานและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาเซียน
เว็บไซต์, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม, อาเซียน , AEC
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริวรรณ เอ้ยวัน , นางสาวอนุสรา มีลา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
405
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เว็บไซต์พืชไร้ดิน
เว็บไซต์, พืชไร้ดิน, Hydroponics
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจันทร์จิรา แววนิล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
406
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์, e-commerce, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภัทราพร เอมโกวิทย์ , นายไชยวัฒณาภรณ์ สุวรรณคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
407
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เครื่องปิด-เปิดไฟอัตโนมัติด้วยสมาร์โฟน

ชื่อผู้แต่ง : นายสรนัฐ แซ่ตั๊น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 109 ครั้ง
408
[งานวิจัยใจชั้นเรียน(วิจัยครู)] การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน-หลังเรียน วิชาโปรแกรมสื่อประสม รหัส 3204-3204 โดยใช้ CAI สำหรับนักศึกษา ชั้น ปวส.1 สาขางานเว็บเพจ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ CAI
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
409
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] รถตัดหญ้ารีโมท
รถตัดหญ้ารีโมท
ชื่อผู้แต่ง : นายรัฐชาติ วรรณพงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
410
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เครื่องทำความสะอาดรองเท้า
เครื่องทำความสะอาดรองเท้า
ชื่อผู้แต่ง : นายเบญจมินทร์ รุ่งเผ่าพันธุ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 138 ครั้ง
411
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซิงค์ล้างมืออัตโนมัติ
ซิงค์ล้างมืออัตโนมัติ
ชื่อผู้แต่ง : นายตฤณ หะจางกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
412
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เครื่องซีลฝาแก้ว
เครื่องซีลฝาแก้ว
ชื่อผู้แต่ง : นายชยศักดิ์ พลวิเศษ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
413
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บอร์ดควบคุมไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์
บอร์ดควบคุมไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์
ชื่อผู้แต่ง : นายสรนัฐ แซ่ตั๊น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
414
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] กล้วยหลากรส
ขนม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจริญา แก้วรากมุก นางสาวสุวัจนี สุวะจี นางสาวจันจิรา มงคลสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
415
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] วุ้นแยมผลไม้
ขนม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศดานันท์ ภูมูลนา นางสาววราพร ธูปทอง นางสาวพณิดา ผาจ้ำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
416
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] น้ำยาล้างจาน
สุขภาพอนามัย
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกมลรัตน์ สอนกลิ่น นางสาวณริศรา คำตั๋น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 159 ครั้ง
417
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ศิลปะในเทียนเจล
งานศิลปะประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐคม นาคภักดี นางสาวจุฑาพร สายทอง นายธีระ ป่วนนามสวย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 152 ครั้ง
418
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สบู่เหลวล้างมือ
สุขภาพอนามัย
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอนุสรา พาซอและ นางสาวน้ำผึ้ง บุญเพ็ญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
419
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บานอฟฟี่พาย
ขนม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวแพรพรรณ ภูลา นางสาวณัฐนันท์ สมหมาย นางสาววาสนา เอี่ยมสะอาด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 171 ครั้ง
420
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
เครื่องดื่ม
ชื่อผู้แต่ง : นายนิทิพย์ ลาหา นายเสฎฐวุฒิ ภู่เอี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
421
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] โอริโอ้โยเกิร์ต
ขนม
ชื่อผู้แต่ง : นายสัจญาณ เล่ปะสุวรรณ์ นางสาวธมลวรรณ คุปติศิษฏิยางกูร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 110 ครั้ง
422
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] คุ้กกี้สมุนไพร
เบเกอรี่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุจิตรา ผาบจันดา นางสาวกมลรัตน์ พลภักดิ์ นางสาวผกามาศ ปะวะภูชโก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
423
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] โรลผลไม้
เบเกอรี่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวไอรดา คงไทย นางสาวน้ำฝน แสนบรรดิษฐ์ นางสาวสุภัสสรา อุ้มชู
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 118 ครั้ง
424
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ลิตเติ้ลสวีทโคนคัพเค้ก
เบเกอรี่
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสาวิกา คงแดง นางสาวศิริวรรณ อินสำราญ นางสาวสุชาวดี พลดอน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
425
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ย้อนรอยอดีตตามทางรถไฟสายมรณะ
ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่ง : นายธนพล ปานกุล นางสาวกนกกร พุ่มพวง นางสาวปริมาตร ธิบดี นางสาวอังศุมาลิน ร่วมสกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
426
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ล่องแพเมืองกาญจน์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิดา ศรีโคกกรวด นางสาวพิมลวรรณ พะวงค์ นางสาวมานิตา จั่นเพ็ชร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
427
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ผจญภัยที่แก่งกระจาน
ท่องเที่ยวเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสวามินี เพิ่มพูน นางสาวใบเตย บัณฑิตย์ นางสาวณัฎฐณิชา ตามเมืองปักษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
428
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ท่องประวัติศาสตร์เขาวังชมพระรามราชนิเวศน์
ท่องเที่ยวเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนันทพร ชูชาญ นางสาวสิริกร วัฒนวิเชียร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 141 ครั้ง
429
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ขนมจีบ
อาหาร
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุทธิชา ปาสาเน นางสาวปวีณา จันทร์นุช นางสาวผกาวรรณ วงษ์ไทย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
430
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เกลือสมุนไพรขัดผิวสุพรรณิการ์
เกลือขัดผิว,สปา
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววัชราพร เอี่ยมเด นางสาวธารทิพย์ พิมพา นายธนาธิป เครือทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
431
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ซาลาเปาไร้พรมแดน
ซาลเปา,อาหาร
ชื่อผู้แต่ง : นายธีรพล บรรจง นางสาวพัชรินทร์ พิมูลชาติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
432
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ระบบเบิกจ่าย หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวข.
หนังสือเรียนฟรี, ระบบเบิกจ่าย
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 161 ครั้ง
433
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายสถาพร ทองนาท, นายกัมปนาท สุขจินดา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 107 ครั้ง
434
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ชุดสาธิตระบบไฟฟ้าในอาคาร

ชื่อผู้แต่ง : นายฉัตรมงคล จันทร์คง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
435
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เครื่องประทับตราดุนระบบนิวเมติกส์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจิรภา พานชมภู, นางสาววงจันทร์ คอนหาว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 187 ครั้ง
436
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ป้ายไฟฟ้าฉุกเฉิน

ชื่อผู้แต่ง : นายเสมียน กลั่นเขตการณ์, นายสุขสมบูรณ์น้ำแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
437
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Adobe Photoshop CS4 ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware 7.01
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, โปรแกรม Adobe Photoshop CS4
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกรกาญจน์ ทำทอง,นางสาวเยาวลักษณ์ บุญส่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 194 ครั้ง
438
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Joomla
ชื่อผู้แต่ง : นายภานุวัฒน์ เหมือนประเสริฐ, นางสาวสุจิตรา ลาภะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 153 ครั้ง
439
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น
บทเรียนออนไลน์,เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น,โปรแกรมDreamweaver
ชื่อผู้แต่ง : น.ส.จรินทิพย์ ตะเภาทอง,น.ส.ณัฐพร โปริส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 179 ครั้ง
440
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ระบบฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2554-2556
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2554-2556
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวรุ่งนภา ประพฤติชอบ นายจิระศักดิ์ โลเตียะนัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 182 ครั้ง
441
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ระบบการเบิก-จ่าย หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบการเบิก-จ่าย หนังสือเรียนฟรี 15 ปี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวธิดาภรณ์ ทุงฤทธิ์ , นางสาวกฤติยา ประวัติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 230 ครั้ง
442
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] ประวัติและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม E-Book
ประวัติคอมพิวเตอร์ , วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ , E-Book
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมาริสา สายพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 180 ครั้ง
443
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โปรแกรม Adobe Flash Cs4 โดยใช้โปรแกรม Authorware 7.01
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, โปรแกรม Adobe Flash Cs4
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอัญชลี โชติชื่น , นางสาวศศิธร แลไธสง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 186 ครั้ง
444
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] สื่อการเรียนการสอนการ์ตูนเอนิเมชั้นเรื่องความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สื่อการสอน เอนิเมชั้่น คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวณฤดี ศรีสนธ์,นางสาวเพียรทิพย์ จันทนากร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
445
[โครงการ(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)] บทเรียนออนไลน์ การใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010
บทเรียนออนไลน์ สื่อการสอน Microsoft Access 2010
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวพรไพริน ภูเป่งน้ำ , นางสาวทิพย์พญาพร โปทา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 138 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 445 เรื่อง